Kosten en verzekering (TOZ)

Kosten voor Thuiszorg….

…wijkverpleegkundige zorg

Wijkverpleegkundige zorg (verpleging en verzorging bij u thuis) wordt door de zorgverzekering vergoed. Meer informatie over de kosten kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Kosten voor Wonen & Zorg….

…het verblijf in het woonzorgcentrum en in het verpleeghuis

De kosten voor het verblijf in het woonzorgcentrum of verpleeghuis worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog dit is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage.

…aanvullende diensten

ZorgSaam Zorggroep biedt haar bewoners in het woonzorgcentrum of verpleeghuis een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het wassen van kleding. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Een overzicht van onze aanvullende diensten en de kosten vindt u in ons servicepakket. Het is niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen. 

… beschermd wonen

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en is onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Via een zogenaamde ‘beslisboom’ wordt bepaald of u recht heeft op deze zorg.

… bijzondere zorg

De kosten voor Bijzondere zorg worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog dit is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. 

… revalidatie

Geriatrische revalidatie wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Meer informatie over de kosten kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.  

…palliatieve zorg

Voor een verblijf in ons Hospice ‘De Meander’ dient u een eigen bijdrage te betalen. Dit is afhankelijk van de indicatie.  

… behandeling

Of de behandeling door onze fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten vergoed wordt, hangt af van uw zorgverzekering en van uw klacht. Vraag dit dus na bij uw zorgverzekeraar.

… dagopvang en begeleiding

Om in aanmerking te komen voor dagopvang (en eventueel daarbij horend vervoer) moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente.

… particuliere zorg/diensten

U kunt bij ZorgSaam Zorggroep ook particuliere zorg en diensten inkopen. U betaalt de zorg of diensten zelf. In een persoonlijk gesprek helpen de zorgmakelaars van het ZorgAdviesPunt u graag met het in kaart brengen van uw wensen. Als u particuliere zorg en/of diensten van ons wilt afnemen, ontvangt u eerst een vrijblijvende offerte. Als u akkoord gaat, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kosten? Neem dan contact op met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.