Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten binnen de gezondheidszorg. Dit is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

U hebt recht op informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandeling. U kunt uw specialist, de spreekuurassistente, een verpleegkundige of andere hulpverlener om een nadere toelichting vragen wanneer iets onduidelijk is. We voeren een onderzoek of behandeling pas uit nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U hebt het recht een onderzoek of behandeling te weigeren. Anderzijds hebt u als patiënt de plicht om naar beste weten inlichtingen te geven aan uw arts en om de medewerking te verlenen die de hulpverlener voor het uitvoeren van een onderzoek of behandeling nodig heeft.

Privacy

Voor uw medische behandeling, maar ook voor de financiële afwikkeling van uw ziekenhuisopname, nemen we persoonlijke gegevens op in het computerbestand. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen bevoegde medewerkers kunnen beschikken over informatie die voor hun taakuitoefening nodig is. Uw behandelend arts heeft toegang tot uw medische gegevens en de financieel-economische dienst tot uw verzekeringsgegevens. Deze gegevens verstrekken we alleen met uw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld uw huisarts). Een en ander is geregeld conform de privacywet (AVG = Algemene Verordening gegevensbescherming).

Medisch dossier

U hebt recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Wanneer u van mening bent dat er onjuistheden in het dossier staan, kunt u vragen die te wijzigen. U kunt ook gegevens aan het dossier toevoegen.

Voor een verzoek om inzage, kopie, correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier dient u een aanvraagformulier in te vullen. U vindt het formulier hier:

Aanvraagformulier medisch dossier

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier met kopie ID retourneren aan de Patiëntenservice via patientenservice@zzv.nl of per post (zie hiervoor informatie op het formulier) .

 

Inzage in dossier na overlijden

Wilt u dat uw nabestaanden na uw overlijden inzage hebben in uw medisch dossier? Dan kunt u dit laten vastleggen in een levenstestament. Indien u een levenstestament hebt, kunt u dit aanleveren aan de patiëntenservice via patientenservice@zzv.nl. Uw levenstestament wordt opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier. De medisch specialist kan dit inzien en daarmee toestemming verlenen tot inzage in het dossier indien hiernaar gevraagd wordt.

Registratie

Het ziekenhuis is wettelijke verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer het ziekenhuis daar zelf onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek gebruiken we gegevens over patiënten. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we maatregelen nemen om complicaties in de toekomst te voorkomen. De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die we in het kader van de kwaliteitsbewaking verzamelen, gebruiken we anoniem. Uw privacy komt niet in gevaar. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden om de kwaliteit in het ziekenhuis te verbeteren, dan kunt u dit kenbaar maken bij de afdeling patiëntenregistratie (patientenregistratie@zzv.nl). Wanneer u dit niet aangeeft, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar hebt.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt heeft u ook een aantal plichten. Die zijn er voor uw eigen welzijn en veiligheid. Het is belangrijk dat u de hulpverlener eerlijk en volledig informeert over uw medische situatie. Deze kan dan een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Ook is het belangrijk dat u actief meewerkt aan uw eigen genezing, de therapie nauwkeurig opvolgt en de voorgeschreven medicatie gebruikt. Bekijk onze bejegeningscode voor meer informatie.

Tweede mening

U kunt over iedere soort behandeling in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. Dat mag u altijd doen. Daarvoor heeft u van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen arts. Het verdient wel aanbeveling hierover te praten met uw eigen arts. Leest u goed de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat de kosten van een tweede mening vergoed worden. Als u een arts buiten onze organisatie wilt consulteren, kunt u een afschrift van uw medisch dossier vragen bij de afdeling patiëntenservice. Hieraan zijn geen administratiekosten verbonden. Aanvraagformulieren voor het opvragen van het medisch dossier zijn verkrijgbaar via e-mail patientenservice@zzv.nl.

Schriftelijke wilsverklaring

Het is mogelijk dat u in een situatie terecht komt dat u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het belangrijk vindt dat er in zo’n situatie naar uw eigen ideeën en gevoel gehandeld wordt, is het verstandig om dergelijke wensen op schrift te stellen. U stelt dan een wilsverklaring op. Hierin legt u vast onder welke omstandigheden u weigert om medische handelingen te ondergaan en/of waarin beschreven staat onder welke omstandigheden euthanasie gewenst is. Wilt u uw wilsverklaring ook kenbaar maken binnen ZorgSaam? Dan kunt u deze per mail aanleveren via patientenportaal@zzv.nl of per post opsturen naar: ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen t.a.v. afdeling Patiëntenservice, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.