Op de Seniorenkliniek Oostburg, waar kortdurende zorg wordt gegeven, zijn twee zorgvormen. Bij beide zorgvormen is het doel van het verblijf dat de cliënt na ontslag weer zelfstandig thuis kan wonen. De specialist ouderengeneeskunde besluit of een cliënt in aanmerking komt.

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Deze zorg is gericht op herstel van revalidanten na een acute aandoening, bij achteruitgang in het functioneren of na een geplande ingreep. Het verblijf is tijdelijk en aansluitend op een ziekenhuisopname. In het behandelplan beschrijven we de revalidatiedoelen, waarbij multidisciplinaire zorg nodig is.

Het revalideren gebeurt binnen een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op het herstel. De cliënt revalideert in een omgeving waarin die zoveel als mogelijk de gelegenheid wordt geboden om te werken aan het herstel. Naast de therapietijden wordt de cliënt telkens gestimuleerd om zelf datgene te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Eerste Lijns Verblijf (ELV)

Deze zorg is gericht op cliënten die om medische redenen tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar die niet in aanmerking komen voor medisch specialistische zorg, zoals een (langer) verblijf in het ziekenhuis. Patiënten worden door de huisarts of medisch specialist verwezen.

Zij worden door de huisarts of medisch specialist verwezen, waarna de specialist ouderengeneeskunde besluit of een cliënt ook daadwerkelijk in aanmerking komt. Dit heet triage.

In West Zeeuws- Vlaanderen de juiste patiënt op de juiste plek

Onze zorgprofessionals

Door de 24-uurs zorg van verzorgenden en verpleegkundigen en door de aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de logopedist, de maatschappelijk werker, de diëtist en de geestelijk verzorger kunnen we de cliënt kortdurend en adequaat behandelen en begeleiden.