Behandeling

ZorgSaam heeft binnen de ouderenzorg (en thuiszorg) verschillende gespecialiseerde behandelaars in dienst. Met hun specifieke deskundigheid staan zij garant voor een optimale behandeling als u bij ons woont of verblijft. Behandeling is dan onderdeel van de zorg die aan u wordt gegeven. We kunnen hen inschakelen op één van onze ouderenzorglocaties.

Woont u in Oost Zeeuws-Vlaanderen?

Dan kunt u als u thuis woont ook onze diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten inschakelen. Op dit moment geldt dit alleen voor het Oosten van Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is om dit  uit te breiden voor geheel Zeeuws-Vlaanderen.

Onze behandelaars 

Diëtetiek

Iedereen die meer wil weten omtrent voeding of diëten kan terecht bij onze diëtist, bijvoorbeeld bij overgewicht, ondergewicht, diabetes, een te hoog cholesterol of jicht. Het doel van de behandeling is om een zo optimaal mogelijk voedingspatroon te bereiken dat bij uw leefstijl past. Naast een afspraak op één van de ouderenzorglocaties, is het ook mogelijk om een afspraak bij u thuis te maken. Op deze pagina vindt u contactgegevens om diëtetiek aan te vragen of voor meer informatie.  

Daarnaast werken er binnen ZorgSaam ook diëtisten vanuit het ziekenhuis.

Ergotherapie

U krijgt advies van onze ergotherapeut als u in het dagelijks leven beperkingen ondervindt in dagdagelijkse activiteiten, zoals dagelijkse verzorging, huishoudelijk werk en het uitoefenen van een hobby. Ergotherapie houdt zich bezig met het (opnieuw) aanleren van handelingen, adviseren over hulpmiddelen en het aanmeten van aanpassingen.

Ergotherapie voor mensen met dementie (en hun mantelzorger)

Mensen met dementie hebben vaak moeite met het organiseren of uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Mantelzorgers voelen zich vaak hulpeloos in zo’n situatie. De ergotherapeut biedt dan uitkomst. Samen met u en uw mantelzorger zoekt de ergotherapeut naar oplossingen. De mantelzorger wordt zo meer ontlast en die leert tegelijkertijd om te gaan met de beperkingen. Op deze pagina vindt u contactgegevens om ergotherapie aan te vragen of voor meer informatie.

ZorgSaam - Ergotherapie

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten en bewegingsmedewerkers zijn deskundig in het behandelen van problemen op het gebied van het dagelijks bewegen. De fysiotherapie en het beweegcentrum is er voor iedereen, ongeacht uw leeftijd en ook als u geen cliënt of bewoner bij ons bent. Bij bewegingen zoals opstaan, aankleden, wandelen en sporten wordt het lichaam gebruikt. Door een operatie, ziekte of aandoening is dat zelfstandig bewegen soms niet meer vanzelfsprekend. Denk hierbij aan botbreuken, operatie aan de heup, MS, een beroerte, problemen met het hart of de longen of een slechtere algehele conditie. Bepaalde activiteiten gaan dan moeizamer of het lukt zelfs helemaal niet meer om ze uit te voeren. De fysiotherapeut kan u hierin begeleiding bieden.

Specialisaties

We hebben diverse specialisaties, zoals oedeemfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, hartreconditionering, geriatrische revalidatie. Ook werken we samen in netwerken, zoals MS netwerk, claudicationetwerk en Parkinsonnet. Voor de volgende aandoeningen zijn beweegprogramma’s opgezet: artrose, beroerte, copd, osteoporose, parkinson, reuma en etalagebenen.

Beweegcentrum

Als u voldoende beweegt, heeft u minder kans op lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Ook beperkt u het risico op vallen en helpt het u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het beweegcentrum biedt onder deskundige begeleiding van de bewegingsmedewerkers verschillende activiteiten aan: Seniorfit, pg-fitness, beweeglessen vanuit de stoel en zwemmen.

Alle beweegactiviteiten sluiten aan bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Bij de groepslessen maken we gebruik van muziek en diverse spelmaterialen. Belangrijk is dat u wordt gestimuleerd tot plezierig en veelzijdig bewegen. In een ontspannen sfeer maakt u contact met anderen. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen die nog thuis wonen! Op deze pagina vindt u contactgegevens om fysiotherapie aan te vragen of voor meer informatie.

Daarnaast werken er binnen ZorgSaam ook fysiotherapeuten vanuit het ziekenhuis.

ZorgSaam - fysiotherapie

Geestelijke zorg

Onze geestelijk verzorgers leveren een bijdrage aan de totale zorg die wij bieden. Dit doen zij vanuit een gelovige dimensie in het algemeen en de christelijke traditie in het bijzonder. Zij hebben alle aandacht voor levens- en zingevingvragen. Zij zijn er voor iedereen: voor bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers als onze medewerkers. Dit ongeacht de geloofsachtergrond.  De geestelijk verzorgers zijn deskundigen als het gaat om rouw- en verlieservaringen en de verwerking daarvan. Eén van de kerntaken is het individuele gesprek. Daarbij is er altijd bijzondere aandacht voor de begeleiding van bewoners en familie in de laatste levensfase. Voor meer informatie kunt u bellen met één van onze geestelijk verzorgers. Dit kan via tel: 0114-381317.

Logopedie

Onze logopedisten behandelen spraak- en stemproblemen en taalstoornissen, zoals bijvoorbeeld afasie. Ze helpen bij problemen met eten en drinken en ze behandelen gehoorstoornissen. Zo begeleiden ze de patiënt bij het gebruik en onderhoud van een gehoortoestel.  Ze zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met een ziekte van de hersenen, revalidatie na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, een ongeval of tumor) en communicatieproblemen in het algemeen.

Kinderlogopedie

Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in de behandeling van peuters, kleuters en schoolgaande kinderen. Ze helpen kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, afwijkend mondgedrag, articulatiestoornissen en heesheid. 

Op deze pagina vindt u contactgegevens om logopedie aan te vragen of voor meer informatie.

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers begeleiden familieleden en bewoners die in het verpleeghuis verblijven of de dagopvang  bezoeken. Hun aandachtsgebied is gericht op het omgaan met uw ziekte en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in uw leven. Ook de mantelzorger kan bij een maatschappelijk werker terecht voor ondersteuning en begeleiding. Maatschappelijk werk beantwoordt vragen en geeft voorlichting en advies over financiële regelingen, bewindvoering en mentorschap. Ook begeleiden ze het ontslag naar huis en geven ze informatie en advies bij overplaatsing naar een andere (zorg)instelling.

Onze maatschappelijk werkers hebben daarnaast een rol bij:

  • Geriatrische revalidatie
  • Aandacht functionaris ouderenmishandeling

Voor meer informatie kunt u bellen met onze maatschappelijk werkers via tel: 0114-381340 of 0114-381329.

Psychologie

Binnen de ouderenzorg heeft de psycholoog verschillende taken in behandeling, onderzoek en advies. U en uw familie kunnen bij de psycholoog terecht voor gesprekken. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met het accepteren van uw ziekte of uw opname, bij het omgaan met verlieservaringen en bij depressie. Wat doet een psycholoog?

Onderzoek

Een psycholoog doet onderzoek om na te gaan of er sprake is van achteruitgang in de hersenfuncties en of dit bij een bepaald ziektebeeld zou kunnen horen, zoals dementie. Ook kunnen testen worden afgenomen. Verder doet de psycholoog onderzoek om het in kaart te brengen van persoonlijkheidstrekken of stemming.

Advies

Soms zijn er problemen in de behandeling of begeleiding van mensen met specifieke problemen ten gevolge van hun ziektebeeld. Een psycholoog kan meedenken met de zorgmedewerkers en familie om samen te komen tot een goed dagritme of tot één benaderingswijze. Een psycholoog kan zich verdiepen in persoonlijke interesses, karaktertrekken en wensen van de cliënt. Observatie (soms door gebruik te maken van video opnamen) is mogelijk om te komen tot een goed advies.

Behandeling

Mensen kunnen zich om allerlei redenen angstig of depressief voelen. De psycholoog kan ondersteuning en behandeling bieden als het gaat om gedachten en gevoelens. Ook mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt of vermijdingsgedrag vertonen, kunnen bij de psycholoog terecht. Verder wordt psycho-educatie geven. Dat wil zeggen voorlichting over een ziektebeeld en de gevolgen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar tel: 0114-381319 of 0114-381368.

Daarnaast werken er binnen ZorgSaam ook psychologen vanuit het ziekenhuis.   

Specialist ouderengeneeskunde

Binnen de ouderenzorg zijn specialisten ouderengeneeskunde, voorheen verpleeghuisarts, werkzaam. Deze artsen beoordelen vanuit hun kennis en ervaring welke zorg en behandeling iemand nodig heeft die verpleeghuiszorg of kortdurende zorg en behandeling krijgt. Zij onderzoeken de gezondheid en verzorgen eventueel de behandeling. Ook adviseren ze over behandeling en zorg door anderen. Wat is er wenselijk, wat is er haalbaar en wat moet daarvoor geregeld worden?

Onze artsen zijn ook betrokken bij dagopvang. Daarnaast kunnen huisartsen hen voor een consult inroepen. Ook ons ziekenhuis betrekt de specialisten ouderengeneeskunde regelmatig bij onderzoek, diagnostiek en voorbereiding bij ontslag naar huis. Er wordt ook samengewerkt met de specialist ouderengeneeskunde van Warmande.