De nieuwe Wet zorg en dwang is van start gegaan. De Wet zorg en dwang is de opvolger van de wet Bopz. Alle organisaties en hulpverleners die te maken hebben met de Wet zorg en dwang moeten die invoeren. 2020 dient als overgangsjaar.

Nee, tenzij

De Wet zorg en dwang is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving.

Stappenplan

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. In het stappenplan wordt persoonsgericht gekeken naar de cliënt. Wat zijn de alternatieven om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen? Regelmatig moet de situatie opnieuw worden geanalyseerd in een multidisciplinair team, inclusief de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Ook kan externe deskundigheid noodzakelijk zijn.

ZorgSaam folder

Animatie

Actiz maakte een video waarin ze uitleg geven over de Wet zorg en dwang:

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De Wzd regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. Dit geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm wonen.

Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon als zij vragen hebben, meer informatie wensen of onvrede ervaren. Zij hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert en ondersteunt u bij een oplossing of helpt u bij het indienen van een klacht.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan contact op met Hélène de Zeeuw. Zij is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan ZorgSaam is gekoppeld. Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van ZorgSaam. Hélène is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag via tel 06-21644332 en via h.dezeeuw@hetlsr.nl. Bij afwezigheid van Hélène kunt u bellen naar 088-2015900.

De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Zeeuwse samenwerking

Zeeuwse zorgorganisaties, waaronder ZorgSaam, trekken eenduidig op in de uitvoering van de nieuwe wet in Zeeland.

Meer informatie

Voor algemene informatie over de Wet zorg en dwang kunt u terecht op o.a. de websites van www.dwangindezorg.nl en van Vilans. Heeft u vragen aan de werkgroep Wet zorg en dwang van ZorgSaam? Mail dan naar wzd@zzv.nl.