Bekijk de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van het ZorgSaam patiëntenportaal.

Algemene voorwaarden ZorgSaam patiëntenportaal

Dit zijn de algemene voorwaarden van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen te Terneuzen die gelden voor het ZorgSaam patiëntenportaal. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van het ZorgSaam patiëntenportaal. Door het patiëntenportaal te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

ZorgSaam heeft het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan persoonlijk in kennis te stellen en om instemming te vragen. ZorgSaam zal een bericht over de wijziging op de website van ZorgSaam plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via de website van ZorgSaam en het patiëntenportaal. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen op het patiëntenportaal aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

Patiëntenportaal

ZorgSaam biedt patiënten via het patiëntenportaal toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van ZorgSaam. Het patiëntenportaal biedt daarnaast de mogelijkheid aan patiënten voorafgaand aan het bezoek aan ZorgSaam vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. ZorgSaam geeft patiënten ook de mogelijkheid om vervolgafspraken te plannen.

De diensten van ZorgSaam zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van het patiëntenportaal kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan ZorgSaam stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder het patiëntenportaal) aan patiënten zonder dat ZorgSaam in staat is om patiënten daar voorafgaand over te waarschuwen.

Privacy

ZorgSaam behandelt de persoonsgegevens van haar patiënten op het patiëntenportaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt ZorgSaam conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten en overige geldende wet- en regelgeving.

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in onderliggende systemen (zoals het elektronisch patiëntendossier) die via dit patiëntenportaal aan de betreffende patiënt ter beschikking worden gesteld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het patiëntenportaal voldoet aan hoge veiligheidseisen op het gebied van privacybescherming conform de geldende wet- en regelgeving. De inhoud van dit zorgportaal is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden kunnen optreden bij het gebruik van deze website of dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig is. Op geen enkele wijze kan ZorgSaam aansprakelijkheid aanvaarden jegens wie dan ook.

Getoonde en geregistreerde informatie is afkomstig van diverse zorgprofessionals van ZorgSaam. Mocht u over bepaalde gegevens vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke zorgprofessional bij dit onderwerp.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

1. Toegang tot het patiëntenportaal wordt alleen verstrekt aan patiënten vanaf 12 jaar die zijn ingeschreven bij ZorgSaam met een geverifieerd BSN.

2. Toegang tot het patiëntenportaal is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt. Behalve in het geval dat er officiële gemachtigden zijn aangewezen. Zie voor ‘minderjarigen’ en ‘patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator’ hieronder.

3A. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot het patiëntenportaal als ze zijn ingeschreven als patiënt bij ZorgSaam op basis van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs) en een BSN.

3B. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot het patiëntenportaal wanneer zij beschikken over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en verificatie van het BSN.

4. Patiënten hebben altijd het recht om de toestemming voor de toegang tot het patiëntenportaal in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot het patiëntenportaal zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt. Wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van ZorgSaam bewaard.

5. Als binnen ZorgSaam bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt ZorgSaam de toegang tot het patiëntenportaal voor deze patiënt of diens ouders (bij patiënten onder de 12 jaar of langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar), mentor of curator.

6. ZorgSaam beëindigt de toegang tot het patiëntenportaal alleen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.

7. ZorgSaam behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door patiënten, ouders van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren of anderen, wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot het patiëntenportaal te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten zoals ID, gezagsverklaring etc.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot het patiëntenportaal

8. Patiënten verplichten zich hun DigiD inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënten zijn aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van hun inloggegevens gebruikmaken, met of zonder hun toestemming of wetenschap. Op het gebruik van DigiD zijn de gebruiksvoorwaarden van DigiD van toepassing. Kunt u niet inloggen via DigiD? Of bent u uw inloggegevens kwijt? Op de website van DigiD (www.digid.nl) leest u meer over problemen bij het inloggen met DigiD.

9. Patiënten staan er voor in dat ze bevoegd zijn om het patiëntenportaal te gebruiken. Patiënten zijn verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van het patiëntenportaal.

10. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via het patiëntenportaal, bijvoorbeeld op de eigen computer dan wel het internet. ZorgSaam is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook zijn patiënten zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënten dienen incidenten waarbij vermoed wordt dat iemand anders toegang heeft via het patiëntenportaal tot hun gegevens (dossier) of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden aan ZorgSaam.

11. Patiënten zijn volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het patiëntenportaal. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Patiënten vrijwaren ZorgSaam voor aansprakelijkheid in het verband met door hen geleden schade naar aanleiding van de toegang tot het patiëntenportaal.

12. Patiënten zijn zich bewust dat de waarde van medische adviezen via e-consult naar zijn aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van de behandelend specialist.

13. Deelname aan het patiëntenportaal betekent nadrukkelijk niet dat patiënten toestemming geven tot het gebruik van medische gegevens voor statistische overzichten en/of wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor dient aparte toestemming te worden gevraagd aan de patiënt.

14. Patiënten gebruiken in hun communicatie in het patiëntenportaal (bijvoorbeeld bij invullen vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of advies vragen) geen ongepaste taal, onwaarheden of misleidende informatie.

15. Patiënten gebruiken de functionaliteiten in het patiëntenportaal in overeenstemming met het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënten voeren geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het patiëntenportaal of ZorgSaam te omzeilen. Patiënten wissen geen gegevens. Patiënt zullen het gebruik door andere patiënten van het patiëntenportaal niet beperken of remmen. Patiënten voeren geen andere acties uit die op enige andere wijze onrechtmatig zijn tegenover ZorgSaam of een derde.

16. Patiënten zijn zich ervan bewust dat ZorgSaam op het gebruik van het patiëntenportaal toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor de patiënt tot het patiëntenportaal.

Minderjarigen

17. Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot het patiëntenportaal van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal aan de ouder(s) worden gevraagd om te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben.

18. Toegang voor ouders tot het patiëntenportaal is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. ZorgSaam is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.

19. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot het patiëntenportaal van hun kind aan ZorgSaam te melden.

20. Ouders met ouderlijk gezag krijgen pas toegang tot het patiëntenportaal van hun kind, wanneer zij beschikken over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en na identificatie in persoon en verificatie van het BSN. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt (het kind) overgelegd te worden.

21. Ouders (met ouderlijk gezag) van wilsonbekwame patiënten die op het moment dat de patiënt voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt in ZorgSaam in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen toegang tot het patiëntenportaal aanvragen. Punt 17 tot en met 20 zijn van overeenkomstige toepassing. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn over de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

22. Zodra patiënt de leeftijd van 12 jaar bereikt, vervalt de toegang van de ouders met gezag tot het patiëntenportaal. Zij krijgen hiervan bericht. De patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. De patiënt krijgt daarvan bericht. Indien de patiënt op het moment van het bereiken van de 12-jarige leeftijd wilsonbekwaam is en de verwachting is dat deze wilsonbekwaamheid langdurig is, kunnen ouders de reeds verkregen toegang behouden mits er vóór het bereiken van de 12-jarige leeftijd een verklaring van een arts beschikbaar is over de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt. De toegang van de ouders tot het patiëntenportaal wordt dan verlengd totdat de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt.

23. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 16 zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag als zij toegang hebben tot het patiëntenportaal.

Patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator

24. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen toegang aanvragen tot het patiëntenportaal voor de patiënt waarvoor het mentorschap of curatorschap is ingesteld. De mentor of curator krijgt pas toegang wanneer hij beschikt over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en na identificatie in persoon en verificatie van het BSN. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt en een actueel bewijs van het mentorschap of curatorschap overgelegd te kunnen worden.

25. De mentor of curator is verplicht iedere wijziging in het mentorschap of curatorschap die van belang is voor de toegang tot het patiëntenportaal aan ZorgSaam te melden.

26. ZorgSaam is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan de mentor of curator te vragen het mentorschap of curatorschap aan te tonen en bij gebrek van dit bewijs of in afwachting daarvan de toegang tot het patiëntenportaal (tijdelijk) te beëindigen.

27. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 16 zijn onverkort van toepassing op de mentor of curator als hij toegang heeft tot het patiëntenportaal.

Verplichtingen van ZorgSaam

28. ZorgSaam verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om het patiëntenportaal voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert ZorgSaam niet dat het patiëntenportaal te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

29. ZorgSaam verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om het patiëntenportaal veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat ZorgSaam passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.

U kunt zien dat u gebruikt maak van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met: https:// begint in plaats van een http://, bevindt de pagina zich op een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met ZorgSaam door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw browser, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje in uw browser voor meer informatie.

30. ZorgSaam spant zich in om informatie op het patiëntenportaal zo volledig, juist en accuraat mogelijk aan te bieden.

31. ZorgSaam biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding van uw computer naar het patiëntenportaal. ZorgSaam verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van het patiëntenportaal. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen

32. ZorgSaam is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van het patiëntenportaal, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

33. Het patiëntenportaal biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van ZorgSaam vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. ZorgSaam heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Copyright

De op het patiëntenportaal getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van ZorgSaam of in licentie bij de opdrachtgever van de webomgeving.

Slotbepaling

In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist ZorgSaam.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het patiëntenportaal, kunt u een e-mail sturen naar patientenportaal@zzv.nl.

Daarnaast zijn suggesties en ideeën altijd van harte welkom. U kunt deze doorgeven door een e-mail te sturen naar communicatie@zzv.nl.