Juni 2023

Het CASCADE project is inmiddels ten einde. Vanwege de subsidievoorziening hebben we echter wel de verplichting om documenten te blijven delen voor een periode van 5 jaar.

Informatie verspreiding

UITNODIGING: Virtual final Conference

Nieuwsbericht op de website van de Europese Unie

Cross-border project develops holistic approach to dementia care
Healthcare professionals in the ‘2 Seas’ cross-border area have joined forces to develop new approaches to dementia care. The CASCADE project aims to deliver care for people with dementia and older people in a way that allows them to live in their own homes for longer and decreases demand for hospital beds. The project is being rolled out in parts of the south of the UK, northern France, Flanders in Belgium, and the Netherlands.

Lees hier het volledige bericht

Opening pensionvoorziening in Kent door Medway (partner in Cascade)

Onlangs is er een baanbrekend onderzoeksproject in Kent (Engeland) geopend. Het project is gericht op het helpen van mensen met dementie.

Klik hier om het nieuwsbericht te lezen.

 

Nieuwsbrief Cascade, september 2019

Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen. Alleen dan is het mogelijk om door te klikken op de links.

 

 

Powerpointpresentatie over het Cascade model

Stuurgroep Cascade in Lille, 19 en 20 september 2018

Deze dagen zijn we als stuurgroep Cascade weer bij elkaar gekomen en hebben de vorderingen met elkaar doorgenomen en veel met elkaar gediscussieerd. De rode draad deze dagen was om de mensen met dementie steeds centraal te houden in wat we doen.

 

Dag 1:

1e Draft of the Model We hebben wederom stilgestaan bij de inrichting van het Europese model voor de dementie. De eerste versie wordt nu verder ingevuld en zal middels een presentatie naar ons toekomen. Bedoeling is dat dit model ook bij ZorgSaam een basis krijgt waaruit de begeleiding en ondersteuning  van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers vorm krijgt.

Centre of Excellence/Guesthouses De vorderingen werden gepresenteerd. Dat zag er goed uit. In Dover is de planning dat de wijk met centraal gebouw in september 2019 de deuren zal openen.  Ook in Medway worden Guesthouses geopend.

Evaluatie ZorgSaam doet actief mee aan dit onderdeel.  In november vindt de tweede datacollectie plaats. Hierbij zijn meerdere groepen medewerkers vanuit de Care betrokken.  Later volgt extra informatie over dit onderdeel.

Dag 2:

De tweede dag hebben we uitvoerig gesproken over hoe we kennisvermeerdering en trainingen ontwikkelen voor de professionals maar ook voor de omgeving van mensen met dementie met als doel om langer actief te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Vanuit de Engelse partners is er interesse naar de werkwijze van sTimul. De kern van sTimul is ervaringsleren. Ook het model leerafdeling dat ZorgSaam samen met Scalda en De HZ heeft opgezet wordt besproken.

’s Middags hebben we de ontwikkelingen van het toeristische aanbod met elkaar doorgenomen. Mensen met dementie gaan ook op vakantie en dat zal in de toekomst een belangrijke doelgroep worden voor de toeristische sector. Ook in onze regio zijn hiervoor mogelijkheden.

De volgende stuurgroep is in maart in Kent.

Persbericht: ZorgSaam doet mee aan Europees project CASCADE

Start onderzoek naar innovatief en kostenefficiënt zorgmodel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zeeland vergrijst en daarmee neemt het aantal ouderen met chronische ziekten toe. Eén van deze chronische ziekten bij ouderen is dementie. De gezondheidszorg streeft ernaar om ouderen zolang mogelijk thuis te verzorgen. Ouderen met dementie zijn in het ziekenhuis vaak slechter af dan in hun eigen woning. In het ziekenhuis lopen zij namelijk een groter risico om te vallen, is de kans op infecties groter en kunnen ze ernstig in de war raken. Dit zorgt voor stijging van de zorgkosten. Daarom is het van belang voor kwetsbare ouderen om een ziekenhuisopname te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. Thuiszorg en mantelzorg kunnen hieraan bijdragen.

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe) werkt ZorgSaam samen met het lectoraat Healthy Region en partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland aan een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het project wordt een internationaal ‘Centre of Excellence’ ontwikkeld; een lerend netwerk voor de vier partnerregio’s. Het is de bedoeling om met het project 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden. Zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van ouderen met dementie.

Een onderdeel van CASCADE omvat het onderzoek dat wordt gedaan om het project te monitoren. Hiertoe is een set van meetinstrumenten ontworpen waarmee specifiek hiertoe opgeleide medewerkers de data gaan verzamelen. Dit voorjaar heeft de training plaatsgevonden door een onderzoeksgroep uit Engeland en Nederland. Vanuit het lectoraat Healthy Region HZ University of Applied Sciences is een handleiding ontworpen van het studieprotocol CASCADE. Deze week start het onderzoek op diverse locaties van ZorgSaam.

 

Stuurgroepoverleg

Op woensdag 7 en donderdag 8 maart hebben Jan de Vries en Jack van de Schraaf het  2-daagse stuurgroepoverleg bezocht bij Medway Community Health (MCH) in Gillingham, Kent. Tijdens deze 2 dagen is de voortgang van het project Cascade doorgenomen met alle partners. Verschillende partners hebben hun eerste resultaten gepresenteerd.

Onderwerp van de presentaties waren o.a. feedback op focusgroepen die in Engeland en België zijn gehouden. Deze focusgroepen leveren informatie op over waarin  mensen met dementie, partners/familie en mantelzorgers  ondersteund willen worden. We hebben samen de resultaten doorgenomen. We gaan dit de komende periode vervolgen. Ook hebben we gesproken over de vorming van een Kennis- en Opleidingscentrum.

Daarnaast hebben een rondleiding gehad in “Our Zone”. Een faciliteit in de wijk voor dagactiviteiten en dagopvang.

Ook werd door het ziekenhuis in Dover de voortgang op de bouw van een dementievriendelijke omgeving gepresenteerd. Zij hebben een leegstaande wijk aangekocht en bouwen de woningen voor permanente bewoning en tijdelijke ‘guesthouses with care’.

Tussendoor hebben we vele onderwerpen met betrekking tot zorg en dementie besproken met alle partners.

Bij ZorgSaam starten we met 2,5 jaar lopend onderzoek. Dit onderzoek is actief en naast dataverzameling zullen ook innovaties en nieuwe inzichten in de praktijk getest worden. Het doel is om een integraal zorgmodel te ontwikkelen voor mensen met dementie en hun omgeving.

De afspraken met de hoofdonderzoeker van de Kent Christ University  zijn tijdens deze dagen gemaakt. We doen dit in samenwerking met de HZ.

De start van dit onderzoek is op 10 en 11 april. Deze dagen wordt een kernteam vanuit ZorgSaam getraind in het afnemen van data en hoe zij ook anderen kunnen instrueren om dit op juiste wijze te doen. Na deze dagen volgt meer informatie.

De deelnemers vanuit ZorgSaam zijn: Machteld Kips, leidinggevende Care, Caroline van Tilburg en Judith Boeije, beide werkzaam bij beleid en kwaliteit. Daarnaast nemen ook vanuit de HZ 3 mensen deel.

Bezoek aan partner in België

Op woensdag 20 september hebben Jan de Vries, clustermanager langdurige zorg en Jack van de Schraaf, projectleider Cascade ZorgSaam een bezoek gebracht aan Emmaus, een grote zorgorganisatie in België. Dit bezoek was in het kader van het project Cascade.

Wij hebben er samen met Engelse en Belgische partners verschillende verpleeghuizen bezocht en informatie gekregen over de wijze waarop zij er voor zorgen dat kwetsbare ouderen en ouderen met dementie langer thuis kunnen wonen. Zo hadden zij een uitgebreide dagvoorziening met crisisopvang. Daarnaast hebben we ons ook geïnformeerd over de wijze van en de visie op kleinschalig wonen, de manier waarop de bouw is ingericht, de organisatie en de bezetting.

Als afsluiting hebben wij met elkaar de ervaringen uitgewisseld. De input wordt gebruikt om het onderzoek naar een algemeen zorgmodel voor ouderen met dementie en kwetsbare ouderen verder in te richten.

We werden deze dag door onze Belgische partner gastvrij ontvangen en prima verzorgd.

Op 8 en 9 november zal er in België een vervolgbijeenkomst van Cascade zijn.

English version

Visit Belgium partner

Wednesday September 20th, Jan de Vries, clustermanager prolonged care and Jack van de Schraaf, projectleader Cascade ZorgSaam visited Emmaus, a big organisation in care in Belgium. This visit was because of the Cascade project.

Together with English and Belgian partners, we visited different nursing homes. We informed ourselves about the way they take care of vulnerable elderly people and elderly people with dementia to stay at home for a longer time. Their daycare is really extensive with crisis management. We also were informed about the way how and vision on small-scale living; How the building is established, the organisation and the occupation.

At the end we exchanged experiences. The outcome of this conclusion we will use to investigate the integrated caresystem for vulnerable elderly people and elderly people with dementia.

Our Belgian partner took care of a welcoming and nurture reception.

November 8th and 9th there will be a continuing meeting in Belgium of this Cascade commission.

Studyvisit

Succesvol bezoek internationale partners

Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni brachten de Europese partners van het internationale 2-zeeën project Cascade een bezoek aan ZorgSaam om ons integrale zorgmodel rondom ouderen met dementie te bekijken. Het gesprek hierover en de uitwisseling van kennis en  informatie omtrent het zorgmodel stond deze dagen centraal. Aan het einde van de twee intensieve dagen werden de resultaten verzameld en meegenomen naar de eigen organisaties om verder te ontwikkelen.

Jack van de Schraaf, projectleider: “Ik kijk terug op twee succesvolle dagen. Samen met de HZ University of Applied Sciences, partner in dit internationale project en sTimul hebben de projectleden van ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg een mooi programma in elkaar gezet. Daar ben ik trots op. Samen met de Belgische en Engelse partners zullen we een nieuw zorgmodel ontwikkelen voor ouderen met dementie. Dankzij de openheid en de bereidheid van alle betrokkenen, heb ik enorm veel vertrouwen in deze samenwerking.”

Aan de hand van dit studiebezoek is een achtergrondpresentatie gemaakt over de Seniorenkliniek. Op deze manier kunnen ook de mensen die niet bij het studiebezoek waren, meelezen.

Bekijk hier de presentatie