De Cliëntenraad Ziekenhuis levert een bijdrage aan een goede zorg- en dienstverlening door ZorgSaam Ziekenhuis voor de cliënten van het ziekenhuis die gebruik maken van deze zorgverlening.

De Cliëntenraad Ziekenhuis

De Raad van Bestuur van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft de Cliëntenraad Ziekenhuis ingesteld op 1 januari 2017. De Raad vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van ZorgSaam Ziekenhuis en komt op voor hun specifieke belangen. De leden van de Cliëntenraad wonen allen in het verzorgingsgebied van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van zorg.

De Cliëntenraad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de Raad van Bestuur over o.a. de kwaliteit en veiligheid, de wacht- en toegangstijden, de begroting en de jaarrekening. De Cliëntenraad geeft via de Centrale Cliëntenraad adviezen over algemeen beleid, samenwerking of fusies met andere organisaties en over gedeeltelijke opheffing of verhuizing.

De Cliëntenraad beweegt zich actief richting cliënten en onderhoudt contacten met diverse geledingen binnen ZorgSaam Ziekenhuis. De Cliëntenraadzorgt ervoor, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, dat de Raad van Bestuur het optimale belang van de cliënt in het oog houdt en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd. Dit doet de Cliëntenraad door signalen vanuit de achterban op te vangen en te vertalen richting de organisatie.

De Cliëntenraad toetst beleid, procedures en informatie op het perspectief van de cliënt. Daarmee ook haar vertrouwenspositie voortdurend in het oog houdend. Al in een vroeg stadium wil de Cliëntenraad betrokken zijn bij alle ontwikkelingen, zowel in- als extern, die in het belang zijn van de toekomstige cliënten met specifieke aandacht voor de ketenzorg. Echter voor een aantal onderwerpen gaat de invloed veel verder en is er een (verzwaard) adviesrecht van toepassing, te weten over:

  • Voedingsaangelegenheden;
  • Het algemene beleid over veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid, klachtenregeling en het aanwijzen van leden van een klachtencommissie.

Cliëntpanel

Om te kunnen adviseren, is het voor de Cliëntenraad Ziekenhuis belangrijk uw wensen en ideeën te kennen. In de vorm van een Cliëntenpanel kunnen panelleden hun mening geven over de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening door ZorgSaam Ziekenhuis. Wilt u ons daar bij helpen? Klik hier voor meer informatie over het cliëntpanel.

Waar zet de Cliëntenraad Ziekenhuis op in?

De Cliëntenraad richt zijn aandacht op een viertal speerpunten, te weten:

  • De kwaliteit van zorg die door ZorgSaam Ziekenhuis wordt verleend;
  • De klanttevredenheid binnen ZorgSaam Ziekenhuis;
  • Het realiseren van een goed contact met de achterban;
  • Passende invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier.

Wat doet de Cliëntenraad Ziekenhuis niet?

De Cliëntenraad Ziekenhuis houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Uiteraard zal een cliënt die met een probleem aanklopt een luisterend oor vinden. Maar vervolgens zal de bemoeienis beperkt blijven tot doorverwijzen naar de juiste functionaris binnen ZorgSaam. Worden er meerdere problemen met een zelfde strekking bij de raad neergelegd, dan zal dat een reden zijn om te bezien of er structureel iets mis gaat bij dat deel van de zorgverlening.