Tijdens uw opname komt er een moment dat uw specialist u vertelt dat de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. De concrete ontslagdatum en ontslagbeleid wordt bepaald door uw behandelend specialist.

Op deze pagina leest u wat u zelf kunt doen en wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen.

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van nazorg

Gebruikelijke zorg

De wet gaat ervan uit dat partners, ouders en inwonende kinderen en/of huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt ‘gebruikelijke zorg’ genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden deze geacht u te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft met uitzicht op herstel.

  • Levenspartners: kortdurende persoonlijke verzorging (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan) en huishoudelijke taken ;
  • Andere huisgenoten: huishoudelijke taken (zoals afwassen en schoonmaken).

Woonprobleem

Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft in uw bestaande woonsituatie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan en dit is geen reden voor uitstellen van uw ontslag uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige bemiddelt hierin niet. U kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvragen.

Wat kunt u zelf doen

Heropstarten thuiszorg

Als u al thuiszorg (persoonlijke verzorging) heeft en de zorg blijft na ontslag uit het ziekenhuis onveranderd, kunt u of kunnen uw naasten deze zorg zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met de desbetreffende thuiszorgorganisatie die u zorg verleent.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u alléén huishoudelijke hulp nodig, dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit op tijd aan te vragen, zodat uw huishoudelijke kan aansluiten op uw verblijf in ZorgSaam Ziekenhuis. Herstart huishoudelijke hulp moet u zelf doen.

Hulpmiddelen

Als u thuis loophulpmiddelen nodig heeft zoals krukken, rollator of een looprek kunt u deze via een zorgwinkel zelf voor eigen rekening aanschaffen. Overige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, toilet- en douchestoel of een bed kunt u tijdelijk lenen via een zorgwinkel. Indien u zelf een bed van boven naar beneden kan plaatsen, wordt gevraagd deze mogelijkheid als eerste te bekijken.

Als er een medische indicatie is voor specifieke hulpmiddelen zoals een hoog/laag bed met speciaal matras, dan kan de transferverpleegkundige dit voor u aanvragen.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaar maaltijden, zoals de slager, traiteur, supermarkt enzovoort. Eventueel kunt u via uw gemeente informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten.

Personenalarmering

Met een personenalarm voor thuis kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De thuiszorgaanbieder en/of gemeente (WMO) kan u hierbij ondersteunen. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het op tijd aan!

Wat regelt de transferverpleegkundige

Als de voorlopige ontslagdatum is vastgesteld door de behandelende arts, dan overlegt de afdelingsverpleegkundige met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij de transferverpleegkundige. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit regelen van hulpmiddelen, thuiszorg, opname in een zorginstelling of verblijf in een hospice. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige wet- en regelgeving en beleid van het ziekenhuis.

1. Persoonlijke verzorging/verpleging wanneer u naar ziekenhuisopname naar huis teruggaat

Als u persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft, kijken wij samen met u of de zorg onder gebruikelijke zorg of onder de thuiszorg valt. De kosten voor thuiszorg vallen in het basispakket van de zorgverzekering, hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Acceptatie voorkeuren

Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u uw voorkeur aangeven voor één van de thuiszorgaanbieders. De transferverpleegkundige benadert in eerste instantie deze thuiszorgaanbieder. Heeft deze aanbieder geen mogelijkheden of heeft u geen voorkeur, dan regelt de transferverpleegkundige in overleg met u een andere thuiszorgaanbieder.

2. Zorg wanneer u na ziekenhuisopname niet naar huis teruggaat = verblijf onder de wet langdurige zorg

Als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeghuisopname in opdracht van de behandelend specialist kunt u aangeven welk ‘huis’ uw voorkeur heeft. Indien U in aanmerking komt voor een aanvraag langdurig verblijf in een verpleeghuis, dan doet de transferverpleegkundige voor u een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vervolgens bepaalt het CIZ of u daadwerkelijk recht heeft op de aangevraagde zorg. Zodra de indicatie is afgegeven, benadert de transferverpleegkundige het betreffende verpleeghuis van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Als er geen opnamemogelijkheden zijn, zoekt de transferverpleegkundige een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt in afwachting van een plaats bij de eerste zorgaanbieder van voorkeur.

Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt niet in het ziekenhuis wachten op een plek in uw ‘huis’ van uw voorkeur.

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg (zorg vanuit de Wet langdurige zorg), is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De omvang van deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Contactgegevens van het CAK vindt u verderop in deze folder.

3. Terminale palliatieve zorg

Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft (in principe van < 3 maanden), gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, passend bij uw wensen en situatie: zorg thuis, hospice, verpleeghuis (terminale (zorg in het verpleeghuis wordt ELV 10 genoemd).

4. Kortdurende zorg wanneer u na ziekenhuisopname tijdelijk opgenomen moet worden in een intramurale setting (uiteindelijk gaat u terug naar huis)

A.        Kortdurende opname in het verzorgingshuis (ELV3 laag complex/basis)

Dit betreft een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis waar mensen na ziekenhuisopname tijdelijk kunnen verblijven. De zorg richt zich op een enkelvoudige aandoening. Daarnaast krijgt de patiënt hulp bij het binnenshuis verplaatsen en transfers en hulp bij ten minste wassen, kleden en toiletgang. U krijgt hulp bij alle algemene dagelijkse verrichtingen totdat u dit weer zelfstandig kan. Na het verblijf keert u weer terug naar uw eigen huis.

B.        Tijdelijke herstelzorg in het verpleeghuis (ELV6 hoog complex)

Tijdelijke herstelzorg is voor mensen die in verband met de verminderde train- en leerbaarheid moeten herstellen na een ziekenhuisopname op een afdeling in het verpleeghuis. Hier wordt een langzamer traject doorlopen. Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat u weer kunt functioneren zoals voor uw ziekenhuisopname, zodat u weer terug kan naar uw eigen woonomgeving.

C.        Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende en intensieve zorg aansluitend op een ziekenhuisopname. Dit gaat door op een revalidatieafdeling van het verpleeghuis en vanuit een multidisciplinair team en is gericht op herstel van revalidanten na een acute aandoening, tijdelijke achteruitgang in het functioneren of na een gepland ingreep. Het doel van de revalidatiezorg is om u zo snel mogelijk naar uw oude woon- en leefsituatie terug te laten keren.

Aanvraagprocedure en financiering kortdurend verblijf

  • Wordt betaald vanuit de zorgverzekeringwet (ZVW). De zorgverzekeringswet kent geen eigen bijdrage, wel een verplicht eigen risico;
  • Valt onder de eindverantwoordelijkheid van de specialist oudergeneeskunde van het verpleeghuis. De aanvraagprocedure vanuit het ziekenhuis is als volgt: in opdracht van de behandelend specialist stuurt de transferverpleegkundige het triageformulier revalidatie naar de specialist  ouderengeneeskunde van het verpleeghuis: deze arts keurt de aanvraag goed of af. Dit heet de triage. De uitkomst wordt teruggekoppeld naar de transferverpleegkundige.

Acceptatie voorkeuren

Als u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor het verblijf niet accepteert, gaat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de nazorg over van het ziekenhuis naar uw familie/naasten. Dit betekent dat zij dan zelf voor een passende oplossing zorgen vóór de gestelde ontslagdatum. Deze wordt bepaald door uw behandelend specialist. Als u wilsbekwaam bent, is uw keuze leidend en dient uw familie of naaste uw keuze te accepteren. Het is echter prettiger als dit in overleg gebeurt.

5. Medisch specialistische revalidatiezorg in een revalidatiecentrum

Dit wordt verricht door een gespecialiseerd team onder leiding van een revalidatiearts. De behandelend arts in het ziekenhuis overlegt met de revalidatiearts of u hiervoor in aanmerking komt. De opname in een revalidatiecentrum wordt geregeld door de revalidatiearts en niet door de transferverpleegkundige.

6. Logeerarrangementen/zorghotel

Als u na ontslag uit het ziekenhuis elders wilt verblijven om te herstellen en er op basis van zorgbehoefte geen indicatie is voor verblijf vanuit de zorgverzekeringswet, kunt u tijdelijk ‘logeren’ in een verzorgingshuis of particulier zorghotel als zij plaats hebben. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening en de hoogte hiervan kan verschillen per huis of zorghotel. U dient zelf bij uw zorgverzekering na te vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding voor dit verblijf. Als u in een dergelijke verblijfssetting nog verpleegkundige zorg nodig heeft, dan is dat mogelijk. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren en dit regelen tijdens uw ziekenhuisopname. Voorafgaand aan een geplande opname mag u dit ook zelf al regelen.

Contact

Voor vragen over nazorg tijdens uw verblijf in ZorgSaam Ziekenhuis, kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0115-688000 of via e-mail: transferverpleegkundigen@zzv.nl. De transferverpleegkundigen zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur.

Handige websites en telefoonnummers

 

April 2020