Zorg na ziekenhuisopname

Het is mogelijk dat u na uw opname in ons ziekenhuis zorg nodig heeft. Als dat het geval is, kan de transferverpleegkundige van ZorgSaam u helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In deze folder leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Transferverpleegkundigen en externe zorgaanbieders

De transferverpleegkundigen werken nauw samen met thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. De transferverpleegkundige heeft een coördinerende en bemiddelende rol om uw behoefte aan nazorg in beeld te brengen. Ook ondersteunen zij u en de afdeling waar u patiënt bent om de noodzakelijke zorg zo snel mogelijk te regelen. Zij houden hierbij rekening met de huidige wet- en regelgeving en met het beleid van het ziekenhuis.

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van nazorg

Gebruikelijke zorg

De wet gaat er van uit dat partners, ouders en inwonende kinderen en/of huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt 'gebruikelijke zorg' genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden deze geacht u te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft.

  • Levenspartners: kortdurende persoonlijke verzorging (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan) en huishoudelijke taken;
  • Andere huisgenoten: huishoudelijke taken (zoals afwassen en schoonmaken).

Woonprobleem

Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft in uw bestaande woonsituatie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan en dit is geen reden voor uitstellen van uw ontslag. De transferverpleegkundige bemiddelt hierin niet; u kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvragen.

Wat kunt u zelf doen

Herstart thuiszorg

Als u al thuiszorg heeft en de zorg blijft na ontslag uit het ziekenhuis onveranderd, kunt u of kunnen uw naasten deze zorg zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met de desbetreffende thuiszorgorganisatie.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u alléén huishoudelijke hulp nodig, dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit op tijd aan te vragen, zodat uw zorg aansluit op uw verblijf bij ZorgSaam Ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Als u thuis loophulpmiddelen nodig heeft zoals krukken, rollator of een looprek, kunt u deze via een zorgwinkel zelf voor eigen rekening aanschaffen. Overige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, toiletstoel en douchestoel kunt u tijdelijk lenen via een zorgwinkel. Als er een medische indicatie is voor specifieke hulpmiddelen zoals een hoog/laag bed met speciaal matras, dan kunnen wij dit voor u aanvragen.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaar maaltijden, zoals de slager, traiteur, supermarkt enzovoort. Eventueel kunt u via uw gemeente informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten.

Personenalarmering

Met een personenalarm voor thuis kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De thuiszorgorganisatie en/of gemeente (WMO) kan u hierbij ondersteunen. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het op tijd aan!

Vervoer

U bent samen met uw naasten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij ontslag. Als het door uw gezondheidstoestand niet mogelijk is met eigen vervoer of taxi naar huis of een vervolginstelling te gaan, kijkt de verpleegkundige samen met u naar de beste vervoersmethode. De kosten van het vervoer zijn voor eigen rekening. Alleen ambulance vervoer op medische indicatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat regelt de transferverpleegkundige

Nazorg aanvragen via de transferverpleegkundige

De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij de transferverpleegkundige. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een zorginstelling of verblijf in een hospice.

Thuiszorg

Als u persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft, kijken wij samen met u of de zorg onder gebruikelijke zorg of onder de thuiszorg valt.

Voorkeur voor thuiszorgorganisaties

Als u thuiszorg nodig heeft, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor één van de thuiszorgorganisaties. De transferverpleegkundige benadert in eerste instantie deze thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden of heeft u geen voorkeur, dan regelt de transferverpleegkundige in overleg met u een andere thuiszorgorganisatie. Het advies is om u voorafgaand aan uw opname in ZorgSaam Ziekenhuis, te oriënteren op een thuiszorgorganisatie van uw voorkeur. Indien u geen voorkeur heeft, spreekt de transferverpleegkundige diverse mogelijkheden met u door, waarna u alsnog een keuze kunt maken.

Terminale palliatieve zorg

Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft, gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, passend bij uw wensen en situatie.

Verblijf

Als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeghuisopname, kunt u aangeven welk 'huis' uw voorkeur heeft. Wij raden u aan hier van tevoren al over na te denken. De transferverpleegkundige beoordeelt of u in aanmerking komt voor een aanvraag via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vervolgens bepaalt het CIZ of u daadwerkelijk recht heeft op de aangevraagde zorg. Zodra de indicatie is afgegeven, benadert de transferverpleegkundige de betreffende instelling van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Als er geen opnamemogelijkheden zijn, zoekt de transferverpleegkundige een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt. Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. Het is niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten op een plek in uw 'huis' van voorkeur.

Acceptatie voorkeuren

Als u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor het verblijf niet accepteert, gaat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de nazorg over van het ziekenhuis naar uw familie/naasten. Dit betekent dat zij dan zelf voor een passende oplossing zorgen vóór de gestelde ontslagdatum. Deze wordt bepaald door uw behandelend specialist. Als u wilsbekwaam bent, is uw keuze leidend en dient uw familie of naaste uw keuze te accepteren. Het is echter prettiger als dit in goed overleg met familie en/of naasten gebeurt.

Logeerarrangementen/zorghotels

Als u na ontslag uit het ziekenhuis elders wilt verblijven om te herstellen, kunt u tijdelijk ‘logeren’ in een verzorgingshuis, zorgpension of particulier zorghotel. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening en de hoogte hiervan kan verschillen per huis of zorghotel. U dient zelf bij uw zorgverzekering na te vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding voor dit verblijf. Als u in een dergelijke verblijfssetting nog verpleegkundige zorg nodig heeft, dan is dat mogelijk. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren en dit regelen tijdens uw ziekenhuisopname.

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg), is een eigen bijdrage verschuldigd aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De omvang van deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Contactgegevens van het CAK vindt u verderop in deze folder. De kosten voor thuiszorg vallen in het basispakket van de zorgverzekering, hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Contact

Voor vragen over nazorg tijdens uw verblijf in ZorgSaam Ziekenhuis, kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0115-688000 (vraag naar de transferverpleegkundigen) of via e-mail: transferverpleegkundigen@zzv.nl . De transferverpleegkundigen zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur.

Handige websites en telefoonnummers