Welkom op de dialyseafdeling van ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen. U of uw familielid zal nu of in de nabije toekomst peritoneaal dialysebehandelingen ondergaan. In deze folder vindt u algemene informatie over de medewerkers, de voorzieningen, afdelingsafspraken en regels. Persoonlijke informatie krijgt u van uw arts of verpleegkundige op de afdeling. Natuurlijk kunt u ook met uw vragen altijd terecht bij de verpleegkundigen van onze afdeling.

Multidisciplinair team

De behandelend arts / nefroloog

Aan ons dialysecentum zijn twee nefrologen verbonden:

 • Drs. I. M. P. M. J. Wauters
 • Drs. A. G. Weenink

De peritoneaal dialyseverpleegkundigen

Telefoonnummer 0115-688274

Binnen de groep dialyseverpleegkundigen is een aantal personen die zich hebben verdiept in de peritoneaal dialysebehandeling. Met deze verpleegkundigen heeft u het meeste contact. Vanuit deze groep verpleegkundigen krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. Deze verpleegkundige wordt de EVV (eerst verantwoordelijk verpleegkundige) genoemd. De EVV heeft de volgende punten als taak:

 • Indien u vragen, problemen of andere zaken ter sprake wil brengen, vormt de EVV het aanspreekpunt voor u. Daarbij zal de EVV u ondersteunen om te leren om te gaan met uw ziekte en behandeling.
 • De EVV maakt samen met u het zorgplan. Dit is een plan waarin de zorg die u dient te ontvangen staat uitgewerkt. Het plan is persoonsgebonden en alleen voor u zodat u zorg op maat krijgt. Het zorgplan wordt samen met u regelmatig op relevantie nagekeken en zo nodig aangepast.
 • Tijdens de dialysebehandeling krijgt u te maken met verschillende disciplines (zoals maatschappelijk werk, diëtiste en zo nodig diabetesverpleegkundige). De EVV coördineert de verschillende disciplines en verdere taken die voortvloeien uit de directe zorg aan u.
 • De EVV heeft eveneens als taak uw belangen te behartigen.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat ook de andere dialyseverpleegkundigen zodanig  bekwaam zijn dat u ook bij hen terecht kunt met eventuele vragen en problemen.

De dialyseverpleegkundigen in opleiding

Onze afdeling leidt verpleegkundigen op tot dialyseverpleegkundige. Deze  verpleegkundigen zullen deel uitmaken van het verpleegkundig team.

Secretaresse

De secretaresse verzorgt een belangrijk deel van de administratie voor de nefroloog en verleent secretariële ondersteuning voor de peritoneaal verpleegkundige.

Diëtiste

De deskundige op het gebied van goede voeding en diëten.

Lekker en goed eten is belangrijk. Dat geldt voor iedereen maar nog sterker voor iemand die ziek is. Het is bewezen dat de juiste voeding kan bijdragen tot sneller herstel, minder complicaties of zich beter voelen. Voeding is daarom een onmisbaar deel van de behandeling. Dit geldt zeker voor mensen met een nierziekte. Een goed dieet is “maatwerk”. De diëtiste kijkt naar uw leef- en eetgewoonten, uw leefsituatie en houdt rekening met uw wensen. Ze geeft u inzicht in de relatie tussen voeding en ziekte. Ze steunt u bij het aanleren van nieuwe eetgewoonten. Ze geeft informatie over producten die passen in uw dieet, kookadviezen en tips voor het omgaan met het dieet in andere situaties zoals uit eten en vakanties.

Een diëtiste is niet iemand die alles wat lekker is verbiedt maar wel iemand waar u met al uw voedingsvragen terecht kunt. U zult ervaren dat ze veel voor u kan betekenen. U kunt via de verpleging een afspraak maken.

Medisch Maatschappelijk werker

Telefoonnummer 0115 – 688253

De afdeling dialyse heeft een eigen maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is er om u en uw omgeving te ondersteunen. Als u een nierziekte heeft kan dat moeilijkheden met zich meebrengen en vragen oproepen. De maatschappelijk werker biedt individuele hulp. Gesprekken samen met uw partner, kinderen, familie of in een groep zijn ook mogelijk. De maatschappelijk werker kan u helpen met alle vragen die u kunt hebben op maatschappelijk en psychosociaal gebied. Maatschappelijk werk kan u helpen om dingen duidelijk op een rijtje te krijgen, kan ondersteunen, voor u bemiddelen en begeleiden. Wanneer de maatschappelijk werker niet zelf kan helpen kan men doorverwijzen.

Leidinggevende

De organisatie van de afdeling is in handen van de operationeel leidinggevende. Die is verantwoordelijk voor het totale zorgpakket op de afdeling. De leidinggevende geeft leiding aan de medewerkers op de afdeling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Naast de patiëntenzorg draagt die verantwoording voor het middelenbeheer, personeels- en opleidingsbeleid. Heeft u vragen? Dan kunt u die tijdens kantooruren altijd aan de leidinggevende stellen op telefoonnummer: 0115-688779.

Accommodatie

De dialyseafdeling beschikt over een secretariaat van de artsen, artsenkamer, een instructiegespreksruimte, een wachtruimte en toiletten (waaronder een invalidentoilet). Bovendien beschikt de afdeling over een dialysezaal en isolatieruimte die gebruikt wordt voor hemodialyse behandeling.

Regels en voorzieningen

Polibezoek

Het polibezoek vindt plaats om de 6 á 8 weken. U meldt zich bij de secretaresse van de nefroloog. Hierna gaat u naar de peritoneaal dialyseverpleegkundige voor de specifieke verpleegkundige zorg. Daarna gaat u samen met de verpleegkundige naar de nefroloog.

Contactpersoon patiënt

Wij willen u verzoeken met uw familie en vrienden af te spreken wie als uw contactpersoon kan fungeren. Verpleegkundigen verstrekken in geen geval informatie aan derden.

Klachten

De medewerkers van de dialyseafdeling doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat ons uw onvrede weten! Er zijn verschillende manieren om uw onvrede te uiten. Bespreek uw klacht in eerste instantie met de direct betrokkene of met de coördinator dialyse of de behandelend arts. Indien u er op deze manier niet uitkomt of als u eerst met iemand anders wilt praten, dan kunt u de aanpak terug vinden in de Patienteninfo.

Zeeuws-Vlaamse Nierpatiënten vereniging (ZVNV)

Op 4 juni 2009 is de Zeeuws-Vlaamse Nierpatiënten Vereniging opgericht. Deze vereniging  is opgericht voor nierpatiënten (dialyserenden, getransplanteerden en mensen in de pre-dialyse fase) uit Zeeuws-Vlaanderen die verbonden zijn aan het ziekenhuis ZorgSaam.

Deze patiëntenvereniging staat voor:

 • De bevordering van onderling contact
 • Informatie en overleg
 • Behartiging van de belangen van nierpatiënten

De landelijke vereniging waar de  ZVNV onderdeel van is, noemt men de FAN (federatie autonome nierpatiëntenvereniging). Dit is een landelijk overkoepelingsorgaan. De ZVNV brengt ook driemaandelijks een verenigingsblad uit dat de “Dialyse Express” heet.

Voorzitter van de patiëntenvereniging is dhr. Rob Kroes, Moerschansstraat 40, 4561 ZA Hulst.

Secretaresse is Mw. Marianne de Boer-van Urk, Val 28, 4543 PC Zaamslag. Hier kan men zich aanmelden voor lidmaatschap van de vereniging:  ZVNV2009@hetnet.nl

Missie van de dialyseafdeling

 • De kerntaak is het bieden van nierfunctie vervangende therapie, begeleiding en zorg aan patiënten met een tijdelijke of chronische nierinsufficiëntie. Dit binnen de verschillende stadia van het ziekteproces.
 • De afdeling richt zich met name op de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen.
 • Door samenwerking met andere zorgverleners in Zeeland en België geeft de afdeling gestalte aan ketenzorg waardoor behandeling en zorgvormen op elkaar aansluiten.
 • De afdeling streeft kwalitatief hoogwaardige zorg na, waarbij de zorg aansluit bij de vragen en wensen van de patiënten. Dit binnen een evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding. Behoud van zelfstandigheid staat voorop. De zorg moet tevens voldoen aan professionele standaarden.
 • De afdeling wil een innoverende, motiverende en transparante afdeling zijn waar dienstverlening wordt geboden door professionele en deskundige medewerkers die zich thuis voelen op de afdeling.

Visie van de dialyseafdeling

Visie op de mens

 • Grote waarde wordt gehecht aan het behoud van de zelfstandigheid van de patiënt. Keuzevrijheid wordt als leidraad genomen om de relatie met de patiënt gestalte te geven.
 • Medewerkers werken in een omgeving waar aandacht is voor ontwikkeling en ontplooiing op professioneel en persoonlijk gebied.
 • Op de dialyseafdeling heerst een sfeer die openheid, vertrouwen en respectvol als waarden heeft.

Zorgvisie

 • De verleende zorg doet recht aan de patiënt als mens die meer is dan een persoon met een ziekte of beperking. De beleving van de persoon staat voorop.
 • De centrale vraag in de zorgverlening is: “hoe beleeft de patiënt diens situatie, ziek zijn en (on)mogelijkheden”. Dit is het uitgangspunt voor de zorgverlening.
 • De zorg is erop gericht de patiënt en zijn naaste omgeving te ondersteunen bij de verwerking van de verandering van levensloop, welke door een nierziekte verstoord is of verstoord dreigt te raken.
 • Bij het behouden of eventueel herstellen van de levensloop van de nefrologische patiënt wordt er binnen de zorg uitgegaan van het maatschappelijk functioneren van de patiënt voor relaties, werk, religie, cultuur, etc.
 • De zorg moet evalueerbaar zijn om te toetsen of de zorgverlening aansluit op de individuele zorgbehoefte en om de kwaliteit van zorg te waarborgen.
 • Bij de bejegening van patiënten staat zelfstandigheid bij het nemen van beslissingen voorop. De patiënt wordt gestimuleerd zelf de regie en eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn leven en behandeling.

Bereikbaarheid van de dialyse afdeling

Tijdens werkdagen, maandag t/m zaterdag, zijn wij te bereiken als volgt:

 • Maandag-woensdag-vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur.
 • Dinsdag-donderdag-zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

Buiten deze tijden zijn wij alleen te bereiken in geval van nood. De volgende alinea geeft weer wat wij daar onder verstaan en vermeldt de nummers waarop wij bereikbaar zijn.

Telefoonnummers

 • Dialyse afdeling: 0115-688268
 • Peritoneale dialyse: 0115-688274  van 08.00 uur – 15.00 uur

Voor noodgevallen of zaken die volgens u absoluut niet kunnen wachten, kunt u ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden  contact opnemen met de receptie van ZorgSaam Ziekenhuis tel: 0115-688000. De telefoniste regelt voor u dat u wordt teruggebeld door de dienstdoende verpleegkundige.

Zaken die niet kunnen wachten

 • In geval van buikpijn, troebele vloeistof en koorts altijd bellen.
 • Machinealarmen: probeer eerst met uw helpkaarten en opleidingsboek om dit zelf op te lossen. Als het dan niet lukt: even bellen.
 • Wanneer de in- of uitloop stagneert en u dit niet kunt oplossen met de richtlijnen die in uw handboek staan.

Zaken waarvoor u kunt wachten tot de kantooruren

 • Systeemalarmen: probeer eerst opnieuw op te bouwen en aan te sluiten. Doet de machine het nog niet,  sluit dan af en wissel een keer handmatig. Bel de andere morgen naar de peritoneaal dialyseafdeling en deze zullen uw probleem oplossen.
 • Voor vragen over medicijnen moeten wij met de arts overleggen, dus belt u dan graag tijdens de uren van de peritoneaal dialyse. Net als vragen over uw spoelschema, gewicht of bloeddruk. Als u door een medicijn of hoge of lage bloeddruk klachten heeft als duizeligheid of zware hoofdpijn enz. uiteraard altijd bellen.
 • Als u een afspraak heeft voor een PET-test controleer dan van tevoren de voorbereidingen op de brief die u hebt mee gekregen. Dan kunt u hierover tijdens de uren van de peritoneaal dialyse één of twee dagen voor de test nog eventuele vragen stellen. Dat geldt uiteraard ook voor vragen over uw gewone poli-afspraak (bijvoorbeeld of u 24-uurs urine of dialysaat moet sparen).

Toestemming

Vanuit de kwaliteitswet zorginstellingen moet een instelling verantwoorde zorg leveren en daartoe zelf de kwaliteit van die zorg op systematische wijze waarborgen en hierover verantwoording afleggen. Het dialysecentrum ZorgSaam Terneuzen streeft ernaar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorg te verlenen. Daarvoor zal het nodig zijn om een kwaliteitscertificaat te behalen/behouden. Dit certificaat wordt uitgegeven door een daarvoor bevoegde externe instelling. Jaarlijks vindt hiervoor een externe toetsing plaats. Daarvoor is het nodig dat bepaalde documenten worden ingezien. Uiteraard geldt dat deze instelling een geheimhoudingsplicht heeft over de inhoud van deze documenten. Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft voor het inzien van de medische dossiers. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk doorgeven aan de nefrologen. Het wordt u ook jaarlijks gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft tijdens uw jaargesprek bij de nefroloog.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de afdeling.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.