Op afdeling A2 liggen patiënten die opgenomen zijn voor de neurologen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de medewerkers, de voorzieningen en de regels op deze afdeling. Overige algemene informatie vindt u in het Patiënten Info magazine dat u bij opname heeft ontvangen. Persoonlijke informatie krijgt u van uw arts of verpleegkundige op de afdeling. Natuurlijk kunt u ook met al uw vragen terecht bij de verpleegkundigen. Wij hopen dat u zich snel een beetje thuis zult voelen en wij wensen u een goed verblijf en een spoedig herstel.

Dagindeling

Hoe ziet een dag op onze afdelingen er ongeveer uit? De dagelijkse verzorging gebeurt meestal in de loop van de morgen, maar wanneer dat nodig is ook op andere momenten van de dag. De onderzoeken vinden plaats in de loop van de dag. U krijgt uw medicijnen op verschillende tijden. Dat is afhankelijk van de dosis en hun werking. De maaltijden en het bezoekuur zijn wel op vaste tijden. Uw dag ziet er dan ongeveer zo uit:

 • 07.00 uur              ontwaken
 • 07.30 uur              ontbijt
 • 09.30 uur              drankenverstrekking
 • 12.00 uur              warme maaltijd
 • 14.00 uur              drankenverstrekking
 • 15.00-16.00 uur    bezoektijd
 • 17.00 uur              broodmaaltijd
 • 18.30-20.00 uur    bezoektijd
 • 19.00 uur              drankenverstrekking
 • 22.30 uur              begin nachtrust

De mensen op deze afdeling

De verpleegkundigen

Met de verpleegkundigen heeft u het meeste contact. In 24 uur krijgt u met verschillende verpleegkundigen en ziekenverzorgende te maken: de werkzaamheden zijn namelijk verdeeld in dag-, avond- en nachtdiensten. Op een bord in de neurologie gang is aangegeven welke verpleegkundige u informatie kan verstrekken. Deze verpleegkundige is ook de meest aangewezen persoon om uw contactpersoon gerichte informatie te verschaffen.

Verpleegkundigen in opleiding

Op onze afdeling werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Wat zij weten, kunnen en mogen doen is afhankelijk van hun leerjaar. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de gediplomeerd verpleegkundige.

De medisch specialisten

De medisch specialisten die aan onze afdeling zijn verbonden:

 • P. Canavar Bayram
 • B.J.A. van Hoeve
 • Mevr. I. Coulier
 • P. Proot

Artsenvisite

 • Maandag 9:00 uur: artsenvisite
 • Dinsdag 8:30 uur: artsenvisite
 • Woensdag 9:00 uur: artsenvisite
 • Donderdag 11:00 uur: MDO (multidisciplinair overleg)
 • Vrijdag 9:00 uur: patiëntenbespreking en aansluitend artsenvisite

De neuroloog die visite loopt

De neurologen lopen in principe visite volgens bovenstaand vast rooster, ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor u. Het kan zijn dat u de arts die u in het weekend heeft opgenomen, of waar u bekend bij bent, nog niet gezien hebt.

Neurologieverpleegkundigen

De neurologieverpleegkundige zult u naast haar werk op de afdeling neurologie ook tegenkomen op de polikliniek. Zij begeleidt de mensen na een beroerte, mensen met Parkinson, MS en hoofdpijn.

In de loop van de dag kunt u te maken krijgen met verschillende disciplines:

Preventieverpleegkundige

Verpleegkundigen van de preventie poli worden ingeschakeld op aanvraag van de arts. Wanneer er zich een probleem voordoet bij hart of bloedvaten, kijken zij samen met u naar uw levensstijl en medicatie gebruik, om nieuwe problemen te voorkomen.

De logopedist

De logopedist zorgt voor de therapie passend bij uw opname-indicatie en komt na opdracht van de arts op de verpleegafdeling langs.

De ergotherapeut

De ergotherapeut zorgt voor therapie passend bij uw opname-indicatie, dit kan tijdens een ADL-observatie zijn of in de oefenruimte van de ergotherapeut. De ergotherapeut wordt na opdracht van de arts/revalidatie arts ingeschakeld.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut zorgt voor therapie passend bij uw opname indicatie. Dit kan bij u aan bed, op de afdeling of in de oefenzaal zijn. De fysiotherapeut wordt na opdracht van de arts ingeschakeld.

De analist

Bloedafname gebeurt door het laboratoriumpersoneel op de kamer tussen 7.00 en 8.00 uur, om ca. 11.00 uur en om ca. 15.00 uur en 18.00 uur. Wij verzoeken u om op de tijden van de bloedafname op de kamer te blijven.  Incidenteel kan het voorkomen dat u buiten de prikrondes om geprikt wordt in opdracht van de arts.

Nader gebruik van lichaamsmateriaal

Al het ons toegezonden patiëntenmateriaal kan, na anonimisering, gebruikt worden voor  onderzoek en kwaliteitscontroles. U kunt hiertegen bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel, de klinisch chemicus of de arts-microbioloog, mondeling of schriftelijk. Meer informatie over de bloedafname kunt u vinden op onze website onder het kopje Laboratorium.

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige wordt bij de voorbereiding van uw ontslag betrokken indien dit specifieke regelingen betreft. Bedoeld wordt hier: aanpassingen in de thuissituatie, opname in een verzorgingshuis/verpleeghuis en het inschakelen van de thuiszorg. De transferverpleegkundige zal veelal op verzoek van de zorgcoördinator worden ingeschakeld. Vanzelfsprekend wordt dit eerst met u en uw eventuele familie besproken.

De administratief medewerker

De administratief medewerker zorgt voor het administratieve werk van de afdeling. Zij regelt ook afspraken en/of onderzoeken die worden afgesproken op verzoek van de verpleegkundigen of artsen.

De voedingsassistente

U heeft dagelijks contact met de voedingsassistente. Zij draagt zorg voor uw maaltijden en de drankvoorziening op de afdeling. Indien nodig schakelen we voor u de diëtiste in.

De afdelingsassistent

De afdelingsassistent heeft een ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taak op de afdeling.

De medewerkers huishoudelijke dienst

De medewerkers van de huishoudelijke dienst zorgen ervoor dat de afdeling schoon is en blijft.

De gastvrouwen

De gastvrouwen van locatie De Honte zijn er voor patiënten en bezoekers. Op onze verpleegafdeling zijn de gastvrouwen aanwezig om post te bezorgen of voor het verzorgen van bloemen. Zij voorzien u ook van een kopje koffie op de poliklinieken met de rijdende koffiekar, helpen u bij het vinden van de juiste polikliniek of afdeling en bezorgen u boeken van de patiëntenbibliotheek als u dit wenst.

Patiënten transport dienst

In het ziekenhuis wordt door de verpleegafdeling gebruik gemaakt van de patiëntentransport dienst. Dit houdt in: Het op gepaste wijze vervoeren en/of begeleiden van patiënten van en/of naar diverse verpleeg-, behandel- en onderzoeksafdelingen. Het gaat hier om lopende patiënten, patiënten met rolstoel of patiënten met bed. Naar gelang de situatie van de patiënt, vindt het vervoer plaats met een medewerker van de transportdienst of onder begeleiding van een verpleegkundige.

Regels en voorzieningen

Bezoek

Vanwege de rust op de kamer mogen er twee bezoekers zijn per patiënt. Als er meer bezoekers zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om elkaar af te wisselen.

Voor deze verpleegafdeling gelden de volgende bezoektijden:

 • Op de kamer dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur.
 • Op de dagverblijven op de centrale gang (buiten de verpleegafdelingen) tussen 15.00 en 20.00 uur.

Indien het bezoek stoelen of krukjes uit andere ruimtes neemt, wilt u deze dan svp aan het einde van het bezoekuur terug zetten. In overleg met de leidinggevende van de afdeling kan eventueel van de vaste bezoektijden worden afgeweken.

Contactpersoon patiënt

Het is voor ons gemakkelijk, wanneer u tevoren met uw familie of vrienden afspreekt wie buiten uzelf inlichtingen over u bij de verpleegkundige kan vragen. Als u de naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon aan ons doorgeeft, kunnen wij zo nodig ook met hem/haar contact opnemen. Verpleegkundigen verstrekken in geen geval medische gegevens.

Gemengd verplegen

De mogelijkheid bestaat dat patiënten bij een opname op een vierpersoonskamer “gemengd” worden verpleegd, dus mannen en vrouwen op een zaal. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit kenbaar maken. Hiermee proberen we dan rekening te houden. U kunt er van uitgaan, dat de privacy van alle patiënten zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Naambandje

Alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, krijgen een bandje om de pols met hun naam en geboortedatum erop. Het doel van dit naambandje is dat alle zorgverleners de juiste persoon benaderen.

Verlaten van de afdeling

Wanneer u niet in bed hoeft te blijven, mag u meestal ook de afdeling verlaten. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk vanwege bijvoorbeeld isolatieverpleging bij bepaalde infectieziekten. Als u de afdeling verlaat, laat dit dan wel weten aan uw verpleegkundige of aan de administratief medewerker van uw afdeling. We weten dan waar u bent. Het kan belangrijk zijn dat men weet waar u zich bevindt en wanneer u terug op de afdeling bent. Dit in verband met bijvoorbeeld een gepland onderzoek, bezoek van uw behandelend arts en dergelijke. U kunt naar een dagverblijf, het restaurant of de koffieshop in de hal gaan. Als u de afdeling verlaat, dient dit in gewone kleding te zijn en niet in pyjama. Om de rust voor de patiënten zo goed mogelijk te kunnen garanderen en om het overzicht te kunnen behouden, dient u tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens op de afdeling te zijn.

Nachtrust

U bepaalt natuurlijk zelf wanneer u gaat slapen. Wij hopen wel dat u de nachtrust van anderen respecteert. Vanaf 22.30 uur houden wij de afdeling zo stil en donker mogelijk.

Bloemen

Tijdens een opname in het ziekenhuis hebben bloemen voor de patiënten een belangrijke functie. Het is waarschijnlijk minder bekend dat bloemen gelijktijdig ook problemen teweeg kunnen brengen, namelijk infectiegevaar voor de patiënt door overmatige bacteriegroei in het bloemenwater. Om zogeheten “ziekenhuisinfecties” te voorkomen is het gewenst om de bloemen goed en regelmatig te verzorgen. Verse bloemen moeten in een schone vaas in ruim water worden weggezet. Oude verwelkte bloemen dienen zo snel mogelijk in de afvalbak in de bloemenhoek te worden gedeponeerd. Om overmatige bacteriegroei te voorkomen is het noodzakelijk om het bloemenwater dikwijls te verversen, zo mogelijk drie maal per week. Dit kan gebeuren in de daarvoor aangewezen ruimte en dus niet in de wastafels op de patiëntenkamers! De bloemenvazen moeten regelmatig gereinigd worden in de bloemenhoek. Wij stellen het zeer op prijs indien patiënt, familie en/of vrienden samen met vrijwilligers en afdelingsmedewerkers de bloemen willen verzorgen. Na bloemen-verzorging: altijd goed de handen wassen.

Planten zijn niet toegestaan omdat met name de potgrond bacteriën kan bevatten.

Fruit en drank

Vanwege onvoldoende ruimte en hygiënevoorschriften kunnen we fruit, frisdranken en andere etenswaren van de patiënten niet in de koelkast van de afdeling bewaren. Wij adviseren kleine verpakkingen te gebruiken, zodat kans op bederf zo klein mogelijk is.

Logeermogelijkheden

In bepaalde situaties bestaat de mogelijkheid voor uw familie of kennissen om gebruik te maken van een logeerkamer. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u zich richten tot een verpleegkundige op uw afdeling.

Maaltijden

Goede voeding is belangrijk. Het keukenteam zorgt ervoor dat u elke dag een evenwichtige en smakelijke maaltijd krijgt voorgeschoteld. De voedingsassistente komt drie maal per dag bij u langs. De maaltijden worden ‘s morgens, ‘s middags en ’s avonds op de afdeling aan u geserveerd met een maaltijdkar, waaruit u een keuze kunt maken. Als u een dieet moet volgen, krijgt u een aangepaste maaltijd. De mogelijkheden neemt de voedingsassistente met u door. Geef uw dieet door bij opname, denk hierbij ook aan vochtbeperkingen.

Bibliotheek

De medewerkster van de bibliotheek bezoekt alle verpleegafdelingen. Het lenen van boeken is gratis. Wij verzoeken u dringend bij uw ontslag uit het ziekenhuis de boeken weer in te leveren bij een verpleegkundige of bij de balie van de afdeling.

Post

Iedereen vindt het leuk om post te ontvangen, zeker als hij of zij in het ziekenhuis ligt. De binnengekomen post voor patiënten wordt gesorteerd en eenmaal per dag op de afdeling bezorgd en door de verpleegkundigen aan de patiënt doorgegeven. Als iemand u een kaartje wil sturen is hier het adres:

 • Uw naam
 • ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De HonteAfdeling en kamernummer
 • Wielingenlaan 24535 PA Terneuzen

Telefoon, televisie, radio en internet

In het ziekenhuis heeft iedere patiënt toegang tot radio. Het beluisteren is gratis. Hiervoor heeft u wel een koptelefoon nodig. Op het moment van opname kunt u voor  radio, televisie en telefoon worden aangesloten door de medewerker van de opnameafdeling of buiten kantooruren door de receptie. Betaling geschiedt via het tekenen van een eenmalig machtigingsformulier. In de technische zorggebieden van de ziekenhuislocaties als OK, IC en de afdeling Röntgen geldt een verbod op GSM gebruik. In alle overige ruimtes is GSM gebruik toegestaan. Wel verzoeken wij u uw toestel op stil- en/of trilstand te zetten en niet te luidruchtig te bellen. Het ziekenhuis beschikt over een WIFI-netwerk, zodat u met uw eigen tablet, mobiel of laptop draadloos kunt internetten (dit is gratis).

Waardevolle voorwerpen

Neemt u vooral niet teveel geld of kostbaarheden mee. Op de afdeling beschikken we over kluisjes waarin u tijdelijk uw kostbaarheden kunt opbergen. We vragen u om dit zo spoedig mogelijk mee naar huis te geven. Bij verlies van zaken toebehorend aan patiënten geeft het ziekenhuis in principe geen vergoeding. Schade aan voorwerpen wordt alleen vergoed bij aantoonbare nalatigheid van ziekenhuismedewerkers.

Wasgoed

Tijdens uw verblijf kunt u uw wasgoed, indien niet anders mogelijk, via het ziekenhuis laten wassen. Dit kunt u kenbaar maken aan uw verpleegkundige. Wel moeten wij u daarvoor de kosten in rekening brengen. Het duurt ongeveer een week voordat u het wasgoed terugontvangt. Daarom raden wij u in dit geval aan om kleding voor twee weken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Winkel / koffieshop

In de hal van locatie De Honte vindt u een klein winkeltje ‘Albron Food & Shop’. In deze winkel kunt u onder andere kranten, tijdschriften en toiletartikelen kopen. Aansluitend aan de winkel vindt u het binnenterras van ‘Albron Food & Shop’. U kunt er iets drinken en een eenvoudige maaltijd nuttigen.

Ziekenomroep

Bij ieder bed zit een aansluiting op het radiodistributienet van het ziekenhuis. Daarmee is het mogelijk de uitzendingen van de landelijke en regionale radiozenders te ontvangen. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgt de programma’s van de ziekenomroep. In het weekend kunt u de kerkdiensten volgen op uw radio. Voor de uitzendtijden verwijzen wij u naar de betreffende programmaboekjes.

Stiltecentrum

Voor een moment van persoonlijke bezinning, gebed of zomaar wat stilte beschikt locatie De Honte over een stiltecentrum. Het is gelegen op de eerste verdieping ter hoogte van afdeling B1. U kunt daar zo binnenlopen. Ter inzage liggen er een aantal gedichtenbundels en gebedenboekjes. Verder wijzen wij u er op, dat op alle verpleegkamers bijbels liggen.

MRSA

Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis (bijvoorbeeld het St. Jan in Brugge of het UZ in Gent) zijn behandeld of binnen vier weken weer worden opgenomen, kunnen in aanraking zijn gekomen met MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder over MRSA op onze website. Om er zeker van te zijn, dat deze bacterie niet in ons ziekenhuis wordt binnengebracht, zijn bepaalde maatregelen noodzakelijk. Bij patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld, onderzoeken we of zij besmet zijn met de MRSA-bacterie. Tot de uitslag van dit onderzoek bekend is, moet de patiënt op een eenpersoonskamer verblijven en gelden de regels van isolatie. Binnen een dag is de uitslag bekend (uitgezonderd in het weekend). Als deze negatief is, worden de isolatiemaatregelen onmiddellijk opgeheven. Wanneer de uitslag positief is, zal de arts een behandeling instellen gericht op desinfectie van de huid en de neus, waarbij de isolatie wordt voortgezet tot de uitslag negatief is. Dit houdt het volgende in:

 • Het ziekenhuispersoneel zal bij onderzoek en/of behandeling handschoenen, een muts, een mondmasker en een extra schort dragen.
 • Het wasgoed wordt apart afgevoerd.
 • Het bezoek moet zich melden bij de verplegingsdienst.
 • Na afloop van het bezoek moeten de bezoekers de handen goed inwrijven met handen alcohol en het ziekenhuis direct verlaten.
 • Als u meerdere patiënten in het ziekenhuis wilt bezoeken, bezoek dan de patiënt in isolatie als laatste.

Pijnmeting

U bent zelf degene die het best kan aangeven hoeveel pijn u heeft. Daarom vragen we aan u om enkele malen per dag de pijn met een cijfer aan te geven. Het cijfer nul houdt in dat u geen pijn heeft en het cijfer tien is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Deze cijfers kunt u noteren op een meetlat.

 

—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I

   0    1     2    3    4    5    6    7    8    9   10

 

Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat u dit zelf goed aangeeft. In rust kan pijn acceptabel zijn, maar soms met doorademen, hoesten of bewegen niet. Wilt u dit a.u.b. ook aangeven? Met uw informatie kan de pijnstilling nog beter worden aangepast.

Wanneer u naar huis gaat

Wanneer hoort u dat u naar huis mag

Soms weet u direct bij opname al hoe lang uw verblijf duurt. Meestal is dat echter moeilijk te voorspellen, maar u kunt er natuurlijk altijd naar vragen. In ieder geval krijgt u van tevoren bericht van uw ontslag uit het ziekenhuis. Bij ontslag ontvangt u ontslagformulieren en een medicatievoorschrift. De verplegende zal u daarbij uitleg geven. In principe hanteren we een ontslagtijd vanaf 10.00 uur om alle zaken goed te kunnen regelen. Indien dit vroeger kan, zal de verpleegkundige u hierover inlichten.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige wordt bij de voorbereiding van uw ontslag betrokken als er specifieke regelingen nodig zijn. Hiermee bedoelen we een aanpassing in de thuissituatie, opname in een verzorgingshuis of opname in een verpleeghuis, wijkverpleging of thuiszorg regelen. De transferverpleegkundige zal veelal op verzoek van de zorgcoördinator ingeschakeld worden. Vanzelfsprekend bespreken we dit eerst met u.

Vervoer naar huis

Het kan zijn dat u om medische redenen met een taxi of een ambulance naar huis moet. Houdt u dan rekening met het volgende:

 • Vergoeding door de verzekering afhankelijk is van de polisvoorwaarden;
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen altijd een verklaring van uw arts nodig is;
 • Taxikosten worden pas vergoed boven een bepaald bedrag. Het is daarom goed de taxirekeningen te bewaren.

Met een verklaring van uw behandelend arts komt u wel in aanmerking voor een speciaal (goedkoper) tarief. Een taxi voor eigen rekening bestelt u via de receptie.

Bij uw vertrek

Wij hopen van harte dat u tevreden bent over uw verblijf in ons ziekenhuis. Dit hoeft u dan niet te laten blijken met geld of geschenken. Een compliment of een vriendelijk woord is voor ons goud waard.

De huisarts

De specialist brengt uw huisarts altijd op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Aangezien de huisarts niet altijd meteen van uw ontslag uit het ziekenhuis op de hoogte is, doet u er goed aan hem of haar daarover in te lichten wanneer u thuiskomt.

Thuiszorg

Soms heeft u nog enige tijd verpleegkundige hulp nodig. Ieder mens is verschillend, zo ook de vraag om hulp. De hulp wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw wensen en persoonlijke situatie. Wanneer u denkt thuis hulp nodig te hebben dan verzoeken wij u om dit tijdig aan te geven tijdens het opnamegesprek of indien u tijdens de opname denkt hulp nodig te hebben, bij de zorgcoördinator. Zij/hij heeft bijna dagelijks contact met de transferverpleegkundige in ons ziekenhuis en kan u eventueel helpen bij bemiddeling voor thuiszorg. Als u naar huis mag, verwittigen we altijd de huisarts.

April 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.