Op deze pagina krijgt u meer informatie van de afwijking en behandeling van de niet in het scrotum ingedaalde testis. Het is goed u te realiseren dat voor uw zoon persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is er aan de hand?

De testikel bevindt zich niet in het scrotum en kan daar ook niet door uitwendige massage in worden gebracht. Deze situatie is ongewenst omdat daardoor de normale ontwikkeling van de teelbal wordt bedreigd en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen. Van alle geboren jongens hebben er vier à zeven per duizend één of twee niet ingedaalde teelballen.

Hoe ontstaat dit?

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes zullen hierlangs in een latere fase de teelbal en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar het scrotum (balzak). Deze indaling kan op verschillende niveaus stagneren. De (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de teelbal is ingedaald. Onderscheiden kunnen worden:

  • Retractiele testis: hierbij is de teelbal in feite normaal ingedaald in het scrotum, maar wordt door spierwerking eruit getrokken tot hoog in het lieskanaal. De teelbal is wel in het scrotum te masseren en blijft daar dan ook spontaan liggen totdat de spieren zich weer aanspannen.
  • Retentio testis: Hierbij ligt de teelbal wel ergens in het normale indalingstraject, maar kan meestal niet in het scrotum gemasseerd worden. Soms lukt het wel, maar de teelbal blijft nooit spontaan in het scrotum liggen.
  • Ectopische testis: Hierbij is de teelbal ook nog buiten het normale indalingstraject gelegen.
  • Cryptorchisme: Hierbij is de teelbal helemaal niet te ontdekken.

De retractiele testis behoeft geen behandeling. Bij de retentio testis en de ectopische testis is een operatie de enige behandeling. Bij cryptorchisme moet eerst nader onderzoek plaatsvinden. Komt het eenzijdig voor, dan wordt met een kijkoperatie (laparoscopie) gekeken of de teelbal aanwezig is en zo ja, waar die niet ingedaalde teelbal ligt. Komt het beiderzijds voor, dan is nader onderzoek (hormoononderzoek) aangewezen of er wel een teelbal aanwezig is.

Het moment van de operatie

Dit is uiteraard afhankelijk van het tijdstip waarop de afwijking wordt ontdekt. Indien dit gebeurt voor het einde van het tweede levensjaar, wordt algemeen aangeraden de operatie aan het einde van het tweede levensjaar te verrichten. Wanneer de diagnose later wordt gesteld, kan het tijdstip aangepast worden aan de persoonlijke omstandigheden. Het is bij de behandeling van belang dat de chirurg de voorgeschiedenis nauwkeurig kent met betrekking tot de lokalisatie van de testikels. Het is verstandig de gegevens van het consultatiebureau en eventueel de schoolartsendienst op te vragen.

De operatie

De operatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose), (zie de folder “Zorg voor uw kind rondom de operatie”) in dagbehandeling of in een kortdurende opname. Bij de retentio testis en de ectopia testis wordt via een sneetje in de lies de teelbal met zaadleider opgezocht en vrijgemaakt. Via een sneetje onder in de balzak wordt de teelbal naar beneden gehaald. Mogelijke complicaties Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans aanwezig op complicaties. Er zijn vroege en late complicaties. Tot de vroege complicaties horen eigenlijk alleen de problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. De late complicaties kunnen zijn een onbevredigend cosmetisch resultaat, toch een uitblijven van de normale ontwikkeling van de teelbal en eventueel beschadiging van een structuur in de zaadstreng.

Na de operatie

  • Pijn In de eerste dagen zal uw zoon pijn hebben die vrij snel zal afnemen. U kunt hem hiervoor paracetamol geven.
  • Eten en drinken Het is mogelijk dat uw zoon als gevolg van de narcose wat misselijk is. Hij kan dan het beste maar een beetje drinken en later, als alles goed gaat, wil hij spontaan meer hebben. Het kan zijn dat hij een keer moet overgeven.
  • Koorts Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na een operatie een lichte verhoging tot ongeveer 38,5 °C hebben. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal.
  • Wondverzorging De dag na de operatie kan het verband worden verwijderd en mogen de wonden nat worden. Bij luierkinderen moet de luier regelmatig worden verschoond om langdurig contact met urine of ontlasting te voorkomen.
  • Activiteiten Over het algemeen geven kinderen zelf heel goed aan wat kan en wat niet kan. De oudere kinderen kunnen na enkele dagen weer naar school, maar ze mogen dan nog niet fietsen of meedoen met gymnastiek, zwemmen of andere sporten.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de behandelend arts van uw zoon of de huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór de behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.