U heeft in ons ziekenhuis een operatie ondergaan waarbij één of twee dunne slangetjes (redondrains) in het wondgebied zijn achtergelaten. Via deze slangetjes wordt bloed en wondvocht afgevoerd naar een vacuüm drainpot. Door het vacuüm ontstaat een zuigende werking. Aan de stand van de groene harmonicadop is te zien of de drainpot al dan niet vacuüm is. Als de groene dop van de pot volledig naar beneden staat, is de pot vacuüm. Staat de dop omhoog, dan is de pot niet meer vacuüm en moet deze verwisseld worden.

Redondrain vacuum
Vacuüm
Redondrain geen vacuum
Geen vacuüm

Thuis omgaan met de redondrain

Vóór u naar huis gaat leert de verpleegkundige op de afdeling u hoe u de drain en de wond thuis moet verzorgen. U kunt de drainpot indien gewenst in een tasje hangen, zodat u deze gemakkelijk mee kunt nemen. In de huid zit het slangetje van de drain met een hechting vast. Hierdoor kan het slangetje in het wondgebied niet verschuiven als u zich beweegt. Let er wel op dat het slangetje buiten uw lichaam niet ergens achter blijft hangen. Het slangetje kan dan losschieten van de drainpot, waardoor deze niet meer vacuüm is.

Controle en verzorging van wond, drain en drainpot

Voor controle en verzorging van de drain en wond, is de wijkverpleegkundige ingeschakeld. Op de Mammapoli is dit met u besproken en zo nodig geregeld. U krijgt verband-materiaal en een extra drainpot mee naar huis. Indien u de extra drainpot niet gebruikt, kunt u deze later op de poli afgeven. Dagelijks zal de wijkverpleegkundige samen met u:

  • De insteekplaats van de drain in de huid controleren op roodheid, irritatie of infectie.
  • De insteekplaats desinfecteren en opnieuw afplakken met een pleister.
  • De drainpot controleren op aanwezigheid van het vacuüm.
  • De inhoud van de drainpot dagelijks noteren, op ongeveer dezelfde tijd.
Naar huis met een redondrain afb 3

Neem contact op met de Mammapoli (kantoortijden) of de SEH (buiten kantoortijden), als de drain meer dan 100 ml per 24 uur heeft geproduceerd.

Het verwisselen van de drainpot

Als de drainpot niet meer vacuüm is of meer dan 300 cc wondvocht bevat, moet er een nieuwe drainpot worden aangesloten. De wijkverpleegkundige kan de drainpot bij haar eerstkomende bezoek vervangen. Het is niet nodig om buiten kantooruren de wijkverpleegkundige te bellen. Als de pot niet meer vacuüm is in de avond of nacht, dan kunt u wachten tot de andere dag om de pot te laten vervangen. Om de drainpot te verwisselen, moeten beide klemmen van zowel de drain als de drainpotslang afgesloten worden. Het aansluitpunt van de drain wordt losgedraaid. Vervolgens kan het aansluitpunt van de drain op de nieuwe drainpotslang worden gedraaid en worden beide klemmen weer opengezet. De totale inhoud van de pot wordt genoteerd in het schema. Ook wordt de tijd van het verwisselen genoteerd en de opmerking ‘nieuwe pot’. De volle drainpot kunt u afgeklemd in een afgesloten plastic zak bij de vuilnis weggooien. Bij herhaaldelijk verdwijnen van het vacuüm, heeft het steeds weer opnieuw wisselen van de pot geen zin en zal de redondrain verwijderd moeten worden. Bespreek dit met uw wijkverpleegkundige of neem contact op met de mammapoli.

Het verwijderen van de redondrain

Het moment dat de redondrain verwijderd mag worden is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die per 24 uur wordt opgevangen. Een redondrain zal maximaal zo’n 7 tot 8 dagen blijven zitten. Voor het verwijderen van de redondrain wordt het vacuüm van de pot gehaald en de hechting verwijderd. Na het verwijderen kan het draingaatje nog wat lekken. Druk dan een tijdje met een gaasje op  de opening. Na het verwijderen van de drain kan zich in het wondgebied toch nog wondvocht ophopen en een zwelling ontstaan. Dit wondvocht wordt seroom genoemd en is ongevaarlijk. Indien de vochtophoping zo groot is dat u er pijn of hinder van ondervindt, kan de zwelling met behulp van een punctie worden weggenomen op de mammapoli of de SEH in het weekend.

Vragen

Bij twijfel of vragen kunt u altijd overleggen met uw wijkverpleegkundige of contact opnemen met de polikliniek waar u bekend bent. Dit kan zijn:

  • Bij de mammapoli. Tel. 0115-688132 of 0115-677179.
  • Bij de poli plastische chirurgie. Tel. 0115-688325 (bereikbaar tussen 09:00 – 12:00 uur)
  • Buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp 0115-688314.

 

Februari 2021