Op deze pagina leest u meer over de manier van werken van de medisch psycholoog in het ziekenhuis. U leest onder meer met welke klachten  u terecht kunt bij de psycholoog en wat een psychologisch onderzoek en behandeling inhoudt. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medisch psycholoog.

Medisch psycholoog

Verwijzing naar de medisch psycholoog vindt plaats door de medisch specialist van het ziekenhuis. Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw eigen verzoek. Onderzoek van de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt plaats in nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog. Een medisch psycholoog is een deskundige op het gebied van ziektes en gedrag. Ook de samenhang van gedrag en hersenfuncties behoort tot het werkgebied van een medisch psycholoog. De medisch psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een psychologisch medewerker.

Lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Concentratie en geheugenproblemen;
  • Overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep;
  • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is;
  • Klachten die voorkomen bij chronische aandoeningen
  • De emotionele impact van medische ingrepen op de patiënt en direct betrokkenen

Soms is het al voldoende dat een patiënt weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden en stelt de psycholoog een behandelplan op. Een doorverwijzing naar een andere instelling kan tot de mogelijkheden behoren.

(Neuro)psychologisch onderzoek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. In sommige gevallen zal de psycholoog beslissen dat er een (neuro)psychologisch onderzoek nodig is. Dit onderzoek is een hulpmiddel om factoren te achterhalen die kunnen samenhangen met de klachten. Tijdens het onderzoek worden tests afgenomen, bijvoorbeeld om uw geheugen en/of uw concentratie te toetsen of om uw persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken. Indien u daar mee toestemt kunnen ook gesprekken plaats vinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met u besproken. Indien nodig zijn daarbij ook andere betrokkenen aanwezig, zoals de partner van een patiënt of kinderen van (oudere) patiënten. In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van uw klachten.

Psychologische behandeling

In een aantal gevallen krijgt u in het ziekenhuis een behandeling aangeboden. U kunt bijvoorbeeld een behandeling krijgen als u een pijnprobleem hebt. De behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend.

Vormen van behandeling zijn

  • Psycho-educatie;
  • Psychologische begeleiding. Patiënten met een lichamelijke aandoening/ziekte leren om te gaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht;
  • Training. Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden, ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole;
  • Psychologische behandeling. Dit is een meer intensieve vorm van behandeling gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.

Verwijzing

De medisch psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Kosten

Aan een onderzoek en/of behandeling van de afdeling medische psychologie zijn voor de patiënt geen kosten verbonden. U ontvangt hiervoor dus geen aparte rekening. De kosten zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Inzagerecht

U heeft het recht op kennisname van de rapportage van onderzoek en/of behandeling. Als u dit wenst kunt u contact opnemen met de medisch psycholoog. Deze zal dan het dossier met u doornemen.

Vertrouwelijke informatie

De medisch psycholoog en de psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers. Denkt u daarbij aan de medisch specialist die u heeft doorverwezen. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming.

Kwaliteitsbewaking

De medisch psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, zal hij deze graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenbehandelaar van het ziekenhuis.

De psychologen hebben een gedragscode waaraan de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen zich moeten houden. Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Het adres van het NIP is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

De psychologische hulpverlening valt verder onder de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten binnen de gezondheidszorg. Deze zijn vastgelegd in de WGBO. Lees hier om welke rechten en plichten het gaat.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die stellen tijdens uw bezoek aan de behandelend arts.

 

November 2019

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.