Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. Op deze pagina geven we u informatie over de mogelijkheden van de kinder- en jeugdpsychologen om de klachten van uw kind te behandelen. Ook krijgt u informatie over de werkwijze van de kinder- en jeugdpsychologen.

Wanneer gaat uw kind naar een kinderpsycholoog?

De psycholoog is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met problemen waarbij zowel lichamelijke als psychische factoren een rol kunnen spelen. Deze factoren kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn:

 • Als uw kind een (chronische) lichamelijke aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, een motorische beperking of huidaandoening. De kinder- en jeugdpsycholoog kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van kinderen en ouders bij het omgaan met de ziekte en/of de gevolgen hiervan;
 • Als uw kind blijvende emotionele reacties vertoont na een medische ingreep, een ongeval of ziekenhuisopname;
 • Onbegrepen lichamelijk klachten zonder medisch aanwijsbare verklaring die het alledaagse functioneren belemmeren (zoals buik- en/of hoofdpijn, algemene pijnklachten en/of vermoeidheid);
 • Vragen en/of zorgen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind;
 • Vragen omtrent voedingsproblemen, zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen;
 • Begeleiding/behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) en hun ouder(s).

Werkwijze

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek. Tenzij anders in de uitnodiging vermeldt, is het de bedoeling dat uw kind samen met beide ouders bij dit gesprek aanwezig is. In het eerste gesprek stellen we vragen over het probleem waarvoor uw kind is verwezen en over de ontwikkeling en de leefsituatie van uw kind.

Het is van belang dat wanneer beide ouders voogdij hebben, beide ouders expliciet toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Zonder deze toestemming mogen wij wettelijk geen verder onderzoek of behandeling verrichten.

Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek vindt u een verklaring waarin u aangeeft hoe de gezagssituatie rondom uw kind is geregeld. Beide ouders met gezag dienen deze verklaring in te vullen. Het is noodzakelijk dat u de volledig ondertekende verklaring voor het eerste gesprek in de bijgevoegde envelop aan ons terugstuurt. Het gesprek kan enkel doorgang vinden indien de volledig ingevulde én ondertekende verklaringen twee weken voor aanvang van het gesprek geretourneerd en bij ons aanwezig zijn.

Indien slechts één van de ouders volledige voogdij heeft, dient de formele schriftelijke onderbouwing hiervoor meegenomen te worden naar het eerste consult. De hulpverlening kan alleen starten als beide wettelijk vertegenwoordigers daarvoor toestemming geven of wanneer de formele schriftelijke onderbouwing van de volledige voogdij van één van de ouders aanwezig is. Dit is wettelijk vastgelegd en vervat in de Ethische Beroepscode voor psychologen.

Meer informatie over de toestemmingsvereiste vindt u hier.

Psychologisch onderzoek

De psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van uw kind te krijgen. Soms is een gesprek voldoende om tot een behandeladvies te komen. Maar het kan ook zijn dat er verder psychologisch onderzoek nodig is. Dit gebeurt op een andere dag.

Wanneer een psychologisch onderzoek bij uw kind wenselijk is, zullen hiervoor nieuwe afspraken worden gemaakt. De inhoud, de duur en het aantal afspraken die hiervoor gemaakt worden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het probleem, de vraagstelling en het verloop van de onderzoeken. Het onderzoek wordt afgenomen door de psychologisch medewerker en geeft informatie over de ontwikkeling op meerdere gebieden, zoals de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de aandacht en concentratie, planning en organisatie, geheugen, de persoonlijkheidsontwikkeling en/of de gezinsbeleving.

Om uw kind niet af te leiden tijdens het onderzoek, zijn ouders in principe niet bij het onderzoek aanwezig, behalve bij kinderen jonger dan 3 jaar. Natuurlijk kunt u de eerste keer meelopen met uw kind en kort blijven totdat uw kind op zijn/haar gemak is en u gemakkelijk weg kunt gaan. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek en ervaren het niet als vervelend of belastend.

Mocht uw kind hulpmiddelen gebruiken (bril, gehoorapparatuur, aangepaste pen of iets dergelijks) dan doet u er goed aan deze mee te brengen. Ook is het belangrijk te weten welke medicatie uw kind gebruikt.

Adviesgesprek

De resultaten van het psychologisch onderzoek worden in het adviesgesprek met u besproken. Soms wordt ook het kind hierbij betrokken. Dit laatste is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en ook van de aard van de problematiek. Meestal zal een kind vanaf 12 jaar bij het adviesgesprek aanwezig zijn. Wanneer psychologische behandeling nodig is, bespreken we  met u of we hiervoor verwijzen naar bijvoorbeeld de ambulante jeugdhulpverlening of Jeugd GGZ, óf dat deze plaats vindt op de afdeling Medische Psychologie van ZorgSaam ziekenhuis. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling. In het ziekenhuis vinden in het algemeen kortdurende behandelingen plaats die zich toespitsen op de huidige problemen met een lichamelijk of medisch aspect.

Psychologische behandeling

Als er behandeling volgt op de afdeling Medische Psychologie bespreken we met u waaruit deze zal bestaan. Soms kunnen de problemen van uw kind via u als ouder worden verminderd. Dit kan in de vorm van een aantal gesprekken waarin er adviezen over de benadering van uw kind worden gegeven. Bij oudere kinderen werken we vaak met het kind zelf. Bij de behandeling van kinderen maken we gebruik van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau. Ook huiswerkopdrachten kunnen een onderdeel van de behandeling zijn. In het ziekenhuis vinden in het algemeen kortdurende behandelingen plaats die zich toespitsen op de huidige problemen.

Waaruit kan een psychologische behandeling bestaan?

 • Kinderen met een chronische  aandoening (bijvoorbeeld diabetes) leren omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling daarvan. Het doel is dan herstel van het psychisch/emotioneel evenwicht;
 • Het kind leren om de factoren die samenhangen met bijvoorbeeld hoofd- of buikpijnklachten op te sporen en te leren hier op een andere manier mee om te gaan;
 • Het aanleren van vaardigheden, waarbij we bijvoorbeeld gebruik maken van ademhalings- en ontspanningsoefeningen;
 • Ouders adviseren en ondersteunen bij de aanpak van de problemen van hun kind;
 • Ouders ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van de chronische ziekte van hun kind;
 • Bij de behandelingen maken we bijvoorbeeld gebruik van cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie of EMDR.

Kosten

Aan het onderzoek en de behandeling zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, rapporteren we alleen aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers.

Gespreksgegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en zijn alleen in te zien door de medewerkers van de medische psychologie. Officiële brieven en rapportages zijn alleen inzichtelijk voor de medisch specialist die uw kind heeft verwezen.

Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van u. Indien uw kind ouder is dan 12 jaar is eveneens toestemming van uw kind nodig.

Hetgeen uw kind vertelt, behandelen we vertrouwelijk. Dit kan soms betekenen dat niet alles wat uw kind bij een individueel contact vertelt letterlijk met u kan worden besproken. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierbij een rol. Uiteraard informeren we u wel altijd over belangrijke thema’s die spelen.

Inzagerecht

U hebt recht op kennisname van rapportage van onderzoek of behandeling. Dit is volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geregeld.

Via onze website heeft u toegang tot (een gedeelte van) uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt hier bijvoorbeeld uw gegevens controleren, uw afspraken inzien, of de brieven van de kinder- en jeugdpsycholoog naar de verwijzer bekijken. U heeft als ouders recht op inzage in uw dossier. Ook uw kind heeft recht op inzage. U kunt inzage aanvragen bij de kinder- en jeugdpsycholoog.

Kwaliteitsbewaking

De psychologen van de afdeling medische psychologie streven naar een optimale zorgverlening. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waarover u ontevreden bent, bespreek deze dan als het kan met de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis.

De psychologen op onze afdeling zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij zijn gehouden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen. Het adres van het NIP is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

De psychologische hulpverlening valt verder onder de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In deze WGBO staan specifieke regels voor het geven van informatie en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordiger(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Lees ze hier.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Medische Psychologie, tel. 0115-688260

 

November 2019

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.