Het wegzuigen van vet (liposuctie) passen we de laatste jaren vaak toe om de contouren van het lichaam te verbete­ren. Er zijn diverse voordelen maar ook nadelen en beperkingen aan deze methode verbonden. Op deze pagina leest u informatie over ver­schillende onderwerpen die bij de ingreep voor u van belang kun­nen zijn.

Alleen bij mensen met een plaatselijk abnormale vetophoping kan liposuctie zinvol zijn. Buik, heupen en knieën zijn de best te behan­de­len plaatsen. Het is niet juist om deze methode te zien als mogelijk­heid om het li­chaamsgewicht flink omlaag te brengen. Daartoe is het beter een vermagerings­dieet en een andere leefwijze te volgen. Als de huid al verslapt is, is het aan te bevelen een andere operatie­ve ingreep te laten doen, waarbij zowel huid als vet verwijderd wordt.

Verwachtingen

De ingreep biedt (plaatselijke) verbetering, maar geen perfectie. Soms is herhaling van de ingreep noodzakelijk, omdat na de eerste maal nog storende contouren achtergebleven zijn. Bij reeds verslapte huid zal de huid na de ingreep nog minder strak zijn. Bestaande intrekkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van cellulitis, verdwijnen niet en kunnen toenemen. Het is niet juist van deze ingreep een oplossing voor sociale en relationele problemen te verwachten.

Risico’s

Hoewel het niet vaak voorkomt, noemen we toch vochtop­hoping, na­bloeding en infectie als risico’s van de ingreep. Ook wordt wel een tijde­lijk, gestoord gevoel in de huid waargeno­men. Het wegzuigen van vet is een ‘blinde’ methode. Dat wil zeggen dat het niet precies bekend is waar we meer en waar minder vetcellen vernietigen en wegzuigen. Er kan een wat ‘gegolfd’ oppervlak van de huid ont­staan bij onvol­doende elastische huid.

Opname

Meestal is behandeling mogelijk in dagverpleging. Dit betekent één dag opname. Als regel gebeurt de ingreep onder narcose. Als we veel vet op meerdere plaatsen moeten wegzuigen, is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Operatie

Op weinig opvallende plaatsen van het lichaam brengen we via kleine sneden een lange zuigbuis in. Daarna wordt met een vacuümpomp krachtig gezogen. Zoals gezegd, is de methode min of meer ‘blind’. Gevoel en ervaring van de chirurg spelen een be­langrij­ke rol. Aan het eind van de ingreep hechten we de sneden en verbinden we het behan­delde gebied stevig. Meestal doen we dan meteen de voorgeschreven drukkleding aan. Neem deze dus mee!

Herstel

Bij behandeling van een beperkt gebied is men vrij snel weer de oude. Het is wel nodig om ongeveer zes weken het betrokken gebied met een lipo-panty na te behande­len. Oppervlakkige, voorzichti­ge massa­ge van de behandelde gebieden mag, maar is niet echt noodzakelijk.

Resultaat

De resultaten zijn wisselend en afhankelijk van de plaats en de omvang van de afwijking. Het aantal vetcellen ter plaatse is vermin­derd, maar bij weer zwaarder worden doet het behandelde gebied wel mee. Het blijft dus belang­rijk het gewicht onder contro­le te houden.

Kosten

De behandeling wordt niet door de zorg­verzekeraar vergoed en de kosten zijn derhalve voor eigen rekening.

Tot slot

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u echter niet geven. Stel de vragen die u heeft. Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.