Waar kunt u terecht als u kanker krijgt

Wanneer de diagnose kanker bij u is gesteld, breekt er voor u en uw naasten een moeilijke tijd aan. U krijgt geestelijk en lichamelijk heel wat te verwerken. Door de lichamelijke gevolgen en door de spanningen kunnen er allerlei problemen ontstaan. Veel mensen hebben behoefte aan steun van anderen. Deze steun wordt vaak gegeven door familie en vrienden, maar er zijn ook andere mogelijkheden. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er een aantal hulpverleners die naast uw arts/specialist en verpleegkundige, ondersteuning bieden bij problemen en vragen kunnen beantwoorden. Ook zijn er mogelijkheden voor contact met lotgenoten.

Algemene informatie

Als u behoefte heeft aan informatie over uw ziekte en de gevolgen daarvan, zijn de meest aangewezen personen hiervoor uw behandelend specialist, huisarts en/of verpleegkundigen. U kunt ook zelfstandig op zoek gaan naar aanvullende informatie. In deze gids geven we een aantal adressen van instellingen in Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland waar u terecht kunt.

Wie kunt u tegenkomen tijdens deze intensieve periode?

De huisarts

Uw eigen huisarts is de meest centrale figuur in uw ziekteproces. Hij of zij wordt steeds op de hoogte gehouden van uw situatie en kan u doorverwijzen naar andere hulpverleners. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de medische zorg, tenzij anders is afgesproken.

Hij kan samen met u bespreken hoe u kunt leren omgaan met de gevolgen van uw ziekte en wie u daarin kan ondersteunen. Iedere huisarts werkt samen met de wijkverpleegkundige in uw buurt.

ZorgSaam Ziekenhuis

Om kanker te behandelen zijn er verschillende methoden. Binnen de reguliere medische zorg gaat het daarbij om: opereren, chemotherapie, hormonale therapie en/of bestraling. Misschien krijgt u met één methode te maken, misschien met meerdere. Mogelijk wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis voor uw behandeling.

Andere ziekenhuizen

De ziekenhuizen en radiotherapie instellingen in Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis en kunde in de strijd tegen kanker. In een samenwerkingsverband met de naam Embraze willen zij de kwaliteit van zorg voor de patiënt continu verbeteren en zo de kans op genezing vergroten. Een groot team van experts maakt zich hard voor de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij de patiënt in deze regio. De specialisten en verpleegkundigen wisselen „best practice‟ informatie uit, dragen zorg voor veilige, tijdige overdracht van informatie en pakken gezamenlijk onderzoeken op. Vertegenwoordigers van patiënten verenigingen en huisartsen zijn betrokken bij de verbeterplannen.

Hierdoor komt de oncologische zorg op een hoger niveau én blijft die voor alle patiënten in Zuidwest-Nederland bereikbaar. Uiteindelijk maakt het voor de patiënt met kanker niet uit bij welk ziekenhuis hij onder behandeling gaat: de zorg is bij alle deelnemende instellingen vergelijkbaar en van kwalitatief hoog niveau.

Embraze

Het oncologisch netwerk Embraze wordt gevormd door het Admiraal De Ruyter ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Embraze staat voor het Engelse Embrace, omarmen, maar is tevens een samenvoeging van Erasmus MC, Brabant, Zeeland.

Algemene informatie ziekenhuizen België

Het is mogelijk dat u voor een behandeling of onderzoek naar een ziekenhuis in België wordt verwezen. Informeert u dan eerst bij uw zorgverzekering of  u hiervoor verzekerd bent. Om problemen achteraf te voorkomen, kunt u het best schriftelijk toestemming vragen van uw zorgverzekering.

In een Belgisch ziekenhuis moet u zich eerst in laten schrijven bij de kas. U krijgt dan een ponsplaatje. Het is mogelijk dat u het inschrijfgeld contant moet betalen. Wanneer u de inschrijfbon bewaart krijgt u dit bedrag terug van uw verzekering.

Denkt u er aan om een paspoort of ander geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

ZRTI

De meeste patiënten uit Zeeuws-Vlaanderen gaan voor radiotherapie (bestraling) naar het ZRTI in Vlissingen of Roosendaal. Van de radiotherapeut (bestralingsarts) en overige medewerkers van het ZRTI krijgt u informatie over de behandeling. De artsen uit Vlissingen houden één keer per week spreekuur in Terneuzen. Voor controle afspraken kunt u dus hier terecht.

Medisch specialisten

Bij de medisch specialist kunt u terecht voor specialistisch onderzoek, behandeling, advies en begeleiding van uw ziekte. Voor een eerste bezoek aan de specialist heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. U kunt contact opnemen met het afsprakenbureau:

 • Locatie Terneuzen     0115-688600
 • Locatie Hulst              0114-373908
 • Locatie Oostburg        0117-459000

Dagbehandeling oncologie

Behandeling met chemotherapie vindt plaats op de dagbehandeling oncologie in ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen (route 44) of ziekenhuislocatie Antonius in Oostburg (afdeling 2). Naast chemotherapie voor oncologische aandoeningen wordt er ook chemotherapie toegediend bij longkankerpatiënten en bij hematologische vormen (leukemie, lymfklierkanker) van kanker. Ook vinden op deze afdeling andere poliklinische toedieningen van medicijnen plaats, bijv. bij patiënten met reuma of patiënten met een chronische darmziekte. Behandelingen met bloedtransfusie of het toedienen van een infuus voorafgaand aan een röntgenonderzoek (spoelen) vinden op deze afdeling plaats.

De behandeling vindt plaats in een relax fauteuil. In Terneuzen beschikt elke plaats over radio en televisie. Zowel in Oostburg en Terneuzen is er toegang tot Wifi. Er geldt op de dagbehandeling oncologie geen specifiek bezoekuur. Er kan iemand met u meekomen naar de behandeling. In verband met beperkte ruimte vragen we om niet meer dan een persoon mee te brengen. Het bezoek kan wel afgewisseld worden. Er is koffie, thee en bouillon beschikbaar voor u en voor uw bezoek. Tijdens de lunch wordt gezorgd voor soep met broodjes. Uw bezoek kan terecht in het restaurant of in de hal van het ziekenhuis.

Op de dagbehandeling zijn iedere dag (van maandag t/m vrijdag) oncologieverpleegkundigen aanwezig. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met kanker en chronische ziektes. Regelmatig werkt er een leerling of stagiair mee op de afdeling.

Patiënten die behandeld gaan worden met chemotherapie bezoeken eerst de oncologieverpleegkundige voor een voorlichtingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle informatie over de behandeling en de bijwerkingen en wordt in overleg met u een planning gemaakt voor de eerste behandeling. De informatie over de chemokuur krijgt u ook op papier mee naar huis.

Afspraak

De afspraak voor dit gesprek wordt gemaakt door de secretaresse van de oncoloog en de oncologieverpleegkundige zorgt dat er weer afspraken gemaakt worden voorafgaand aan de volgende chemokuur bij de oncoloog. U krijgt telefoonnummers van de afdeling mee zodat u, wanneer u last hebt van bijwerkingen of wanneer u vragen hebt, rechtstreeks met de oncologieverpleegkundige kunt overleggen. De oncologieverpleegkundigen zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0115-688000

Contactgegevens dagbehandeling oncologie

Terneuzen

Route 44. Oncologieverpleegkundigen, tel: 0115-688770. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur.

Oostburg

Afdeling 2. Oncologieverpleegkundigen, tel: 0117-459176. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur

Indien er in Oostburg geen oncologieverpleegkundige aanwezig is, wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar de oncologieverpleegkundige in Terneuzen.

Afdeling B2

Op afdeling B2 worden (onder andere) patiënten opgenomen die door de oncoloog behandeld worden. De verpleegkundigen op deze afdeling hebben ruime ervaring met (oncologie)patiënten. De oncologieverpleegkundigen die op de dagbehandeling oncologie werken, zijn ook werkzaam op afdeling B2. Patiënten worden op afdeling B2 opgenomen wanneer er problemen ontstaan die niet poliklinisch of op de dagbehandeling kunnen worden behandeld. Soms wordt een patiënt opgenomen om ziektesymptomen te observeren of om verschillende onderzoeken te doen. Op afdeling B2 is uw eigen oncoloog uw behandelaar. Buiten kantooruren is er voor (acute) problemen altijd een ziekenhuisarts bereikbaar, die zo nodig met de dienstdoende specialist kan overleggen. Een opname vindt plaats wanneer uw oncoloog dat nodig vindt. Soms wordt dit met u afgesproken. Soms wordt dit in overleg met uw huisarts geregeld of via de spoedeisende hulp.

Verpleegkundige op de afdeling

De verpleegkundigen op de verpleegafdeling en de dagbehandeling ondersteunen u tijdens uw verblijf/ bezoek aan het ziekenhuis. In de thuissituatie kan dit doorgaan. De mogelijkheid bestaat dat u thuis bezocht wordt. Wat dit inhoudt vindt u verderop in deze folder onder het kopje “continuïteitshuisbezoeken”.

Verpleegkundig specialist oncologie

Monique de Buck werkt als verpleegkundig specialist oncologie voor de oncologen, hematologen  en longartsen. De verpleegkundig specialist oncologie is bevoegd om zelfstandig bepaalde medische handelingen voor te schrijven en uit te voeren. Zij neemt een aantal taken over van artsen. Zij  doet dit onder supervisie van de behandelend arts. Indien noodzakelijk is er altijd onderling overleg mogelijk.

Oncologieverpleegkundige

Oncologieverpleegkundigen  zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met kanker en chronische ziektes. De oncologieverpleegkundigen werken zowel op de dagbehandeling oncologie als op de interne oncologie/hematologie afdeling (afdeling B2).

Patiënten die starten met chemotherapie bezoeken eerst de oncologieverpleegkundige. Tijdens dit gesprek ontvangt de patiënt alle informatie die nodig is voor de start van een chemotherapie. Een afspraak voor dit spreekuur wordt via de secretaresse van de oncoloog,  hematoloog, longarts of verpleegkundig specialist oncologie gemaakt.

Mammapoli

U wordt door uw huisarts doorverwezen naar de mammapoli als u een knobbeltje heeft gevoeld in uw borst of wanneer u bij bevolkingsonderzoek wordt verwezen voor verder onderzoek. Op de mammapoli zijn verschillende medische- en verpleegkundige hulpverleners werkzaam die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van borstafwijkingen. Tijdens het eerste bezoek aan de Mammapoli  vinden een aantal onderzoeken na elkaar plaats, waarna u, in de meeste gevallen nog dezelfde dag geïnformeerd zult worden over de uitslag. In een aantal gevallen worden vervolgafspraken gemaakt voor de definitieve diagnose bekend is. Het  behandelvoorstel wordt altijd besproken in een team van verschillende specialisten, het zogenaamde mammateam.

U kunt een afspraak maken via de secretaresse van de chirurgen: 0115-677179.

Verpleegkundig specialist Mammacare

Jolanda Vink-Hofman werkt als verpleegkundig specialist op de Mammapoli. Binnen de Mammapoli combineert de verpleegkundig specialist medische en verpleegkundige taken, zoals het afnemen van de medische anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, verwijzen voor vervolgonderzoek en het bespreken van uitslagen. Dit in nauwe samenwerking met de chirurg en het Mammateam. Ook na de behandeling van borstkanker voert de verpleegkundig specialist Mammacare de medische controle uit in combinatie met psychosociale begeleiding.

Mammacareverpleegkundigen

De mammacareverpleegkundigen verlenen gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan patiënten met borstkanker. Na de diagnose verzorgen zij, samen met de verpleegkundig specialist, de opvang, voorlichting en begeleiding van de patiënt en hun naasten. De mammacareverpleegkundige is samen met de verpleegkundig specialist een belangrijk aanspreekpunt op de Mammapoli. Voor vragen en/of informatie kunt u bij hen terecht, tel. 0115-688132 of 0115-677179.

Poli gynaecologie/oncologie

Op de polikliniek zijn een tweetal gynaecologen werkzaam met als aandachtsgebied oncologie: drs. Reyneke en drs. Visschers. Indien u baarmoederkanker heeft, wordt u hiervoor in eerste instantie behandeld in ZorgSaam Ziekenhuis.

Bij verdenking van verder uitgebreide baarmoederkanker en bij alle andere gevallen van gynaecologische kanker verwijzen wij u door naar het AZ St. Lucas te Gent. Hier werkt dr. Salihi als gynaecoloog/oncoloog. Ook heeft dr. P. Tummers als gynaecoloog/oncoloog uit UZ Gent om de week een halve dag spreekuur in Terneuzen. Wij kunnen u ook verwijzen naar de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam.

Spreekuur verpleegkundige gynaecologie/oncologie

Op de polikliniek gynaecologie is een spreekuur verpleegkundige gynaecologie-oncologie aanwezig. De gynaecologische oncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die zich na haar algemene opleiding verder gespecialiseerd heeft in het begeleiden van patiënten met gynaecologische kanker. In ZorgSaam Ziekenhuis zijn dit Annemieke Verlinde & Karlijn van Esch.

U en uw naasten kunnen bij hen terecht met allerlei vragen die te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Daarbij kunt u denken aan vragen over de ziekte, de behandeling en de opname. Maar u kunt ook bij hen terecht als u wilt praten over angsten, pijn, problemen met verwerken (denk aan boosheid, vermoeidheid, verdriet, problemen thuis).

Daarnaast zal de verpleegkundige gynaecologie-oncologie u begeleiden in de doorverwijzing naar een ander ziekenhuis.

Contactgegevens van Annemieke Verlinde & Karlijn van Esch:

Urologische oncologieverpleegkundige

De urologische oncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die zich naast haar algemene opleiding verder gespecialiseerd heeft in de verzorging van patiënten met urologische problemen. Daarna heeft ze zich nog verder gespecialiseerd in het begeleiden en verzorgen van patiënten met urologische kanker.

Op poli urologie zijn dat Karlijn van Esch en Annemieke Verlinde. Een afspraak kan gemaakt worden via de secretaresse van poli urologie op telefoonnummer: 0115-688491.

Stomaverpleegkundige

Patiënten die onder behandeling zijn van een chirurg of van een uroloog en een stoma hebben, kunnen voor begeleiding en informatie contact opnemen met de stomaverpleegkundige. U kunt contact opnemen met het afsprakenbureau van ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen, tel. 0115-688600. Zij kunnen u meedelen wanneer de stomaverpleegkundige aanwezig is.

Afdeling pijnbestrijding

De verwijzing naar de afdeling pijnbestrijding dient altijd via huisarts of specialist te gaan. Voor het maken van een afspraak op de afdeling pijnbestrijding kunt u contact opnemen met het secretariaat van deze afdeling op tel. 0115-688484, dagelijks tussen 09.00 en 14.30 uur.

Fysiotherapie

Soms kan het nodig zijn een fysiotherapeut in te schakelen bij de nabehandeling. U kunt hiervoor terecht bij de fysiotherapie in het ziekenhuis of in uw eigen woonplaats.

Er zijn ook speciale programma’s voor mensen met kanker. Deze worden bijvoorbeeld aangeboden door de Stichting Herstel & Balans. Zij bieden een groepsrevalidatieprogramma met ondersteuning bij fysiek en emotioneel herstel in het nazorgtraject. Het programma duurt drie maanden en is een combinatie van fysieke training en psychosociale begeleiding.

Het programma is afgestemd op de mogelijkheden en klachten van de deelnemers. Deelname aan dit programma wordt door de meeste verzekeraars vergoed. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Nazorg

Na de behandeling breekt de tijd aan om uw balans weer te vinden. Als u meer ondersteuning nodig heeft en het eventjes niet redt, dan kunt u een beroep doen op  gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Zij kunnen u gedurende en na de behandelfase  ondersteunen. Meer informatie vindt u onder het kopje “continuïteitshuisbezoeken”.

Als u meer ondersteuning nodig heeft

 • Voor thuiszorg, het hospice, de woonzorgcentra en de verpleeghuiszorg is een indicatie via het CIZ  (Centrum indicatiesteling Zorg) of de WMO van uw gemeente nodig.
 • Het CIZ: Als u wijkverpleging of verzorging nodig heeft, bepaalt het CIZ hoeveel zorg u nodig heeft.
 • WMO: Voor huishoudelijke zorg en begeleiding kunt u terecht bij het WMO loket van uw gemeente. Er wordt een intake gedaan waarbij ook gekeken wordt of er mantelzorgers zijn die taken tijdelijk van u over kunnen nemen.

Thuiszorg

Er zijn verschillende organisaties die thuiszorg aanbieden. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u hulp wilt.

Bij  ZorgSaam kunt u terecht voor: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging, voorlichting, ondersteuning, begeleiding en dieetadvies. Voor meer informatie kunt u kijken op de website (link opent in nieuw venster) of u kunt bellen. De contactgegevens vindt u verderop in deze folder.

De continuïteitshuisbezoeken

Er zijn wijkverpleegkundigen die bij u thuis met u praten over wat u meemaakt en waar u last van heeft. Bij deze gesprekken kan ook uw partner, vriend(in) of familielid aanwezig zijn. Deze ondersteuningsbezoeken hebben als doel om patiënten te ondersteunen tijdens en na hun behandeling voor kanker. Het verloop van dit proces is voor iedereen anders. Er kunnen in de loop van de tijd ook nieuwe vragen ontstaan. De huisbezoeken bieden de mogelijkheid om u in dit proces te ondersteunen in uw eigen vertrouwde omgeving, samen met uw naasten.

De arts of verpleegkundige in het ziekenhuis bespreekt de mogelijkheid van de ondersteuningsbezoeken met u. Zij kunnen u hiervoor aanmelden. Dit kan al direct na het stellen van de diagnose, zodat de wijkverpleegkundige samen met u de voortgang in het behandeltraject kan volgen. De wijkverpleegkundige neemt contact met u op om een afspraak te maken. U kunt ook zelf contact opnemen met de wijkverpleegkundige in uw gemeente.

De continuïteitshuisbezoeken zijn ook ondergebracht in het Zeeuws-Vlaams Oncologienetwerk (ZON).

Consultatief Palliatief Team

Consultatief Palliatief Team

Palliatieve zorg is  zorg, behandeling en begeleiding van patiënten en hun naasten in de laatste fase van een ziekte waarin een curatieve behandeling niet meer mogelijk is. De palliatieve fase stelt hulpverleners voor moeilijke problemen. Toch is er vaak meer mogelijk dan men denkt. Het is van belang dat de hulpverleners op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Als zij een vraag hebben, kunnen ze hierover contact opnemen met het palliatief team.

Lotgenotencontact/patiëntenverenigingen

Lotgenotencontact blijkt voor veel patiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de gesprekken die met artsen en verpleegkundigen plaatsvinden. U vindt de adressen en contactgegevens achterin deze brochure.

Verzorging van het uiterlijk

Behandelingen van uw ziekte kunnen invloed hebben op uw uiterlijk. Bijvoorbeeld dat u een borstprothese krijgt en/of dat u te maken krijgt met haarverlies. Er zijn in de regio enkele zaken die zich gespecialiseerd hebben in het aanmeten van pruiken. U kunt de mogelijkheden hiervoor bespreken met de verpleegkundig specialist oncologie/oncologieverpleegkundige. Zij kan u verder op weg helpen. Zij is bereikbaar in ZorgSaam Ziekenhuis op tel: 0115-688000.

Psychologische hulpverlening

Klinisch psycholoog ZorgSaam

De klinisch psycholoog van het ziekenhuis kan worden ingeschakeld als er tijdens de opname ernstige psychische problemen ontstaan ten gevolge van de ziekte kanker. U of uw gezin kan ondersteund worden bij het leren omgaan met kanker. Bereikbaarheid via afsprakenbureau: 0115 688000 of 0114 373000

Vrijgevestigde psychologische hulpverlening

Verwijzing naar deze hulpverleners is alleen mogelijk via de huisarts. De meeste verzekeringen vergoeden een deel van de gemaakte kosten.

Geestelijke en spirituele zorg

Het kan zijn dat u naar aanleiding van uw ziekte bepaalde levensvragen heeft waarover u graag eens van gedachten wilt wisselen. U kunt een gesprek aanvragen bij het ziekenhuispastoraat. De pastores proberen er te zijn voor iedereen, ongeacht gezindte of overtuiging. Zij kunnen ook helpen bij het contact leggen met een regionale pastor.

Maatschappelijke hulpverlening

Via de gemeente of via MeeZeeland kunt u maatschappelijke hulpverlening vragen. U kunt er terecht voor:

 • informatie en advies;
 • bemiddeling bij o.a. relatieproblemen, financiële problemen, etc.
 • ondersteuning;
 • begeleiding of behandeling.

Aanvullende of alternatieve behandelingen

Het kan zijn dat u meer wilt weten over alternatieve behandelingen van kanker. Bij een reguliere behandeling is wetenschappelijk aangetoond dat deze bij een groot aantal patiënten een gunstig effect op de ziekte heeft. Bij een alternatieve therapie is dat niet of in onvoldoende mate wetenschappelijk bewezen. Mocht u besluiten tot een aanvullende of alternatieve behandeling, dan adviseren wij u dringend dit altijd met uw huisarts en/of specialist te bespreken.

Verzekering

Verzekeringsmaatschappijen behandelen mensen die met kanker te maken hebben gehad gewoonlijk anders dan mensen die nooit ernstig ziek geweest zijn. Als een (ex-)kankerpatiënt zich wil verzekeren, stelt de verzekeringsmaatschappij uitgebreid vragen over de ziekte en de behandeling. Soms verlangt men dat u door een arts onderzocht wordt. Heel vaak wordt u alleen geaccepteerd onder afwijkende voorwaarden, omdat u voor de verzekeringsmaatschappij een verhoogd risico betekent. Voor mensen met kanker kan het heel vervelend zijn om op deze manier met hun ziekte geconfronteerd te worden. Als u al verzekeringen heeft afgesloten en dan pas ziek wordt, hoeft u niet ongerust te zijn: er verandert niets in uw verzekeringspolissen. Mensen met kanker kunnen alleen geweigerd worden of met afwijkende voorwaarden te maken krijgen, wanneer zij een nieuwe verzekering willen afsluiten of wanneer zij zelf een bestaande verzekering willen veranderen.

Als u kanker heeft (gehad) en u een verzekering wilt afsluiten, waarbij uw gezondheidstoestand een rol speelt, houdt dan rekening met de volgende punten:

 • Zeg uw oude schadeverzekering pas op, nadat u door een nieuwe verzekeringsmaatschappij bent geaccepteerd.
 • Vraag altijd offerte aan bij meer dan één maatschappij.
 • Het kan enige tijd duren voordat de maatschappij een beslissing heeft genomen over uw aanvraag.
 • Er is een grote kans dat u gekeurd moet worden door een u onbekende arts.
 • Verzwijg geen gegevens over uw behandeling.

U kunt de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij om een toelichting vragen bij een negatieve beslissing en hiertegen eventueel bezwaar aantekenen.

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van de verzekeringsmaatschappij kunt u een klacht indienen bij een van de onafhankelijke klachteninstanties.

Voor vragen over werk, sociale zekerheid of verzekeringen in relatie tot uw gezondheid kunt u terecht bij een landelijk informatie- en adviespunt, namelijk de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. De contactgegevens staan verder in deze brochure.

Als genezen niet meer mogelijk is

Samen met uw huisarts, wijkverpleegkundige en uw naasten wordt de palliatieve zorg besproken. Palliatieve zorg is er op gericht om een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Het bieden van comfort op meerdere gebieden, lichamelijk functioneren, emotionele en sociale aspecten. Maar ook ter ondersteuning van spirituele en psychische aspecten.

Thuis

Veel mensen willen in de laatste levensfase thuis in hun eigen vertrouwde omgeving zijn en sterven. De zorg thuis kan worden gegeven door (wijk-)verpleegkundigen, vrijwilligers en uw naasten. Ook kan er ‘s nachts iemand komen waken zodat de familie kan slapen

Hospice

Als thuis blijven niet mogelijk is zijn er ook voorzieningen met betrekking tot palliatieve zorg in een Hospice. Deze organisatie biedt de patiënt de gelegenheid om op eigen wijze afscheid te nemen in een omgeving waar veiligheid en ’ruimte’ bestaat. Via het Hospice is ook vrijwillige terminale thuiszorg te regelen. U vindt de contactgegevens verder in deze folder.

Adressen en contactgegevens

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, dan kunt u bellen naar de gratis landelijke informatielijn van het Koningin Wilhelminafonds (KWF), tel: 0800-0226622. Elke werkdag van 10.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur zijn voorlichters bereikbaar om uw vragen te beantwoorden of voor een informatief persoonlijk gesprek. U kunt ook kijken op de website: www.kwf.nl. Op deze website staat veel informatie over kanker en u kunt er informatiefolders bestellen of downloaden.

 • Leven met kanker: www.kanker.nl. Deze website bundelt de informatie van KWF, Leven met Kanker en de Integrale Kankercentra.
 • ZorgSaam: www.zorgsaam.org. Onder Ziekenhuis – patientenfolders
 • Afdeling communicatie van ZorgSaam, tel: 0115-688576 of info@zzv.nl

Overige adressen voor meer informatie

Alternatieve geneeswijzen. Bij de volgende organisaties kunt u informatie over diverse alternatieve geneeswijzen krijgen:

 • Infolijn LOPAG (Landelijk Overleg Patiëntenorganisaties Alternatieve Geneeswijzen). Tel. 0592-353405 van 10.00 tot 17.00 of 0888-2424240
 • Stichting Natuurlijk Welzijn: 0578 – 615569 (di, do, van 10.00 – 12.00 uur) of 0888-2424240

Borstkankervereniging Nederland (BVN). Postbus 8065, 3503 RB Utrecht. E-mail info@borstkankervereniging.nl. Internet: www.borstkankervereniging.nl / www.borstkanker.nl. Lotgenotentelefoon: 030-2917220, iedere werkdag voor een gesprek met een lotgenoot.

Borst-protheseninformatiecentrum (BIC). Deskundig en onafhankelijk advies over (deel) prothesen door vrijwilligers die zelf een borstoperatie hebben ondergaan. U kunt bij het BIC zelf geen prothese kopen, alleen advies inwinnen. Tel. 0115-451981

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 0900-1404.

Consultatief palliatief team: Het CPT is door hulpverleners te raadplegen op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur.

Gezond bewegen met “Veerkracht”  is opgericht vanuit de Borstkankervereniging Zeeuws Vlaanderen om aan de conditie te blijven werken. Iedereen die tot de doelgroep behoort en door vermoeidheid of een andere chronische beperking niet mee kan komen bij een reguliere bewegingsgroep is welkom bij “Veerkracht”. Sportcomplex Vliegende Vaart, Vliegende Vaart 2, 4537 DH Terneuzen. Informatie: veerkracht1@hotmail.com

Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. Tel: 020-4800300. Bereikbaar: van 12.00-18.00 uur. E-mail: helpdesk@bpv.nl.   www.zorgwijzer.nl

Hematon.nl. Informatie over bloed- en lymfeklierkanker. www.hematon.nl

Herstel & Balans. Terneuzen: Fysio-fit Stams. 0115-620530    www.herstelenbalans.nl

Hospice:

 • Hospice Zeeuws Vlaanderen, Leeuwenlaan 40, 4532 AG Terneuzen, Tel: 0115-689588 of 06-53161654. E: info@hospicezvl.nl
 • De Meander, Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst. 0114 381381

IKNL: Integraal kankercentrum Nederland:  www.iknl.nl   Tel. 088 234 60 00

Korrelatie Gezondheidslijn. Willem Dreeslaan 18, 3515 GB Utrecht. Tel: 0900-1450. E-mail vraag@korrelatie.nl.      www.korrelatie.nl

Lotgenotencontact en patiëntenverenigingen

 • Stichting Steunpunt, Diepenbrockstraat 22, 4536GX Terneuzen. www.steunpuntterneuzen.nl. Palazzoli huis ontmoetingshuis. Het Palazzolihuis is een ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd worden met kanker. Steenstraat 37, 4561 AR Hulst. Geopend donderdag van 14 tot 16 uur en op afspraak. Tel: 0114-371160
 • Churchillaan 1200, (in verpleeghuis Ter Schorre), 4532 JK Terneuzen. Maandag en woensdag middag van 14 tot 16 uur en op afspraak. Tel: 0115-678910.
 • Tragelweg 2, 4501HL Oostburg. Geopend woensdag van 10 tot 13 uur en op afspraak. Telefonisch bereikbaar tot 16.00 tel 06-20642051.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen

Op werkdagen van 09.00-16.00 uur. E-mail: secretariaat@nfk.nl. Homepage: www.kankerbestrijding.nl. Postbus 8152, 3503RD Utrecht. Churchilllaan 11 – 15e etage. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 09.00 – 16.00 uur, 020-5700545.

Bij de NFK zijn de volgende kankerpatiëntenverenigingen aangesloten:

 • Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)
 • Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)
 • Belangenvereniging Von Hippel Lindau
 • Borstkankervereniging Nederland
 • Contactgroep GIST (Gastro Intestinale Stroma Tumoren)
 • Contactgroep Myeloom en Waldenströmpatienten (CMWP)
 • Contactgroep stamceltransplantaties (SCT)
 • LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN)
 • Patientenvereniging NSvG (stembandlozen)
 • Polyposis Contactgroep (PPC)
 • SPKS voor mensen met kanker aan het spijsverteringskanaal
 • Stichting Allochtonen en Kanker (SAK)
 • Stichting Contactgroep Leukemie (SCL)
 • Stichting Contactgroep Prostaatkanker (SCP)
 • Stichting Jongeren en Kanker (voor jonge mensen met kanker van 15-35 jaar)
 • Stichting Klankbord (mensen met kanker in het hoofd- halsgebied en hersentumoren)
 • Stichting Melanoom
 • Stichting Zaadbalkanker
 • Olijf, netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker
 • Stomavereniging (De Nederlandse Stomavereniging)
 • Vereniging Cerebraal (niet aangeboren hersenletsel, waaronder hersentumoren)
 • Vereniging HNPCC Lynch (Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom)
 • Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)
 • Vereniging Waterloop (voor mensen met blaas-of nierkanker)

Lotgenotencontact borstkankerpatiënten Zeeuws-Vlaanderen:

Enkel op afspraak. Tel: 0115-451981 M.Crosiers-Maes, wmcrosiers@zeelandnet.nl of 0115- 563541 M.Borgman-Wessels.

Maatschappelijjk werk: Mee Zeeland

MEE Zeeland biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Zodat iemand zich verder ontwikkelt en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kan meedoen. Zij ondersteunen in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals werken en leren, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. De contactgegevens zijn: Axelsestraat 202, 4537AX in Terneuzen. Tel.: 0115 675300. www.meezeeland.nl

Stichting Mascura in Zeeuws-Vlaanderen. Bijzondere aandacht voor ernstig en langdurig zieken. www.stichtingmascura.nl

Ombudsman Levensverzekering / Zorgverzekeringen / Pensioenen. www.nationaleombudsman.nl     Tel: 0800 3355555.

Pruiken

Psychische hulp

 • Emergis. 0113 267000. www.emergis.nl
 • Zeeuwse Gronden. Postbus 1156, 4530 GD Terneuzen. Axelsestraat 8a, 4537 AJ Terneuzen. info@zeeuwsegronden.nl
 • ZIT (Zeeuws Instituut voor Traumaverwerking). Axelsestraat 2, 4543 CJ Zaamslag. Tel: 0115-432524 (tussen 10 en 12 uur). Zie ook: www.1np.nl
 • Praktijk voor psychotherapie en advies ‘De Kreek’. Gevestigd in Oostburg, Hulst en Terneuzen. Telefonisch bereikbaar voor afspraken: Maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur. Tel: 0117-455244.
 • Groepspraktijk biologische Psychiatrie / psychotherapie. Braamdijk 1, 4525 LG Retranchement. Tel: 0117-391618
 • Psychologiepraktijk M. Penne. Vliegende vaart 1, 4537 DH Terneuzen. Tel. 0629150300
 • Indigo. De Jongestraat 3, 4531GL  Terneuzen. Blaauwe Hofke 100, 4561NV  Hulst. Voor het maken van een afspraak: tel. 0113 246060. www.indigo.nl/zeeland

Stichting Sensoor (voorheen de sos hulplijn). Tel: 0900-0767  www.sensoor.nl

Thuiszorg ZorgSaam. U vindt meer informatie op de website: www.zorgsaam.org. U kunt ook telefonisch contact opnemen.

 • Kantoor Terneuzen: 0115 674500
 • Kantoor Sluis: 0117 456500
 • Kantoor Hulst: 0114 383500

Vakantie 

Voor patiënten en hun naasten bestaan diverse vakantiemogelijkheden. Hieronder geven wij u een aantal adressen van personen en/of instanties die deze vakanties verzorgen. Hier kunt u uitgebreidere informatie aanvragen.

Vrijwillige terminale thuiszorg. www.netwerkpalliatievezorg.nl

Welzijnsorganisaties

Wijkverpleegkundige ZorgSaam

 • Terneuzen    0115-674500
 • Hulst             0114-383500
 • Oostburg      0117-456500

WMO

 • Terneuzen   140115
 • Hulst            140114
 • Sluis            140117

Ziekenhuispastores

U kunt hen bereiken op werkdagen. In Terneuzen  tel.: 0115 68 80 00. In Oostburg tel: 0117 45 90 00

ZRTI

www.zrti.nl. Tijdens werkdagen en kantoortijden kunt u het ZRTI bereiken op tel: 0118-429120.

 

Februari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.