Op deze pagina leest u hoe we in ZorgSaam Ziekenhuis omgaan met de zorg en veiligheid rondom uw kind. De overheid legt aan alle ziekenhuizen in Nederland de verplichting op om extra oog te hebben voor het welbevinden en de veiligheid van het kind (landelijke Meldcode). ZorgSaam Ziekenhuis hecht hier grote waarde aan. Daarom trainen we alle medewerkers van ons ziekenhuis om goed op te letten of deze wel is gewaarborgd.

Kinderen op de spoedeisende hulp

Van alle kinderen tot achttien jaar die op de spoedeisende hulp binnen komen, vullen we een signaleringsformulier in. Hierop geven we onder andere aan of het kind letsel heeft, waar dit zich bevindt en waardoor het is veroorzaakt. We vullen het signaleringsformulier in naar aanleiding van observaties en vragen die we aan ouders (en zo mogelijk ook aan het kind) stellen. Hierbij letten we op signalen die kunnen wijzen op onveiligheid of bedreiging van de ontwikkeling van het kind. De arts noteert op het formulier of er wel of geen vermoeden bestaat dat er problemen zijn. Het formulier maakt deel uit van het medisch dossier van elk kind. Meestal is het invullen van het formulier alleen een formaliteit.

Lichamelijk onderzoek

Vaak vindt er een volledig lichamelijk onderzoek plaats. Tijdens het invullen van het formulier of het lichamelijk onderzoek kan een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de gezinssituatie en dat er hulp nodig is. Als de veiligheid van het kind hierbij mogelijk gevaar loopt, bespreekt de behandelend arts zijn/haar zorgen hierover op een open en eerlijke manier met de ouders of verzorgers. Als uit het gesprek blijkt dat er inderdaad hulp nodig is, dan zoeken we samen met de ouders of verzorgers naar mogelijke oplossingen. De gemaakte afspraken zetten we in het formulier. Als bij een kind het vermoeden van onveiligheid bestaat (of van een bedreiging in zijn ontwikkeling), dan bespreken we dit in een speciaal hiervoor opgeleid team. Hierna kunnen ouders gebeld worden door een lid van dit team. Alles wat tijdens het gesprek aan de orde komt, behandelen we vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Kinderen elders in het ziekenhuis

Als er een vermoeden is ontstaan van kindermishandeling of dat het kind getuige is geweest van huiselijk geweld, dan betrekken we de kinderartsen hierbij. Zo nodig neemt de kinderarts contact op met de huisarts voor meer informatie of legt de situatie voor advies voor aan ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het voormalige Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMK).

Bij bijzonderheden bespreken we uw kind in de werkgroep Kindermishandeling. Als er bij de werkgroep een vermoeden bestaat van kindermishandeling of het getuige zijn van huiselijk geweld dan nemen we contact met u op. We informeren u over de zorgen die er zijn met betrekking tot uw kind. Als ons niet duidelijk is wat er is gebeurd, maken we een afspraak met u op de polikliniek Kindergeneeskunde. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging.

De ‘kindcheck’ bij volwassenen

Als we u als volwassene op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandelen, kan het voorkomen dat we de zogeheten ‘kindcheck’ van de Meldcode uitvoeren. De ‘kindcheck’ wil zeggen dat de zorgprofessional (bijvoorbeeld arts, verpleegkundige of fysiotherapeut) checkt of u als ouder minderjarige kinderen thuis heeft waar u voor zorgt. De zorgverlener gaat na of uw medische situatie of andere omstandigheden een risico vormen voor kinderen waar u zorg voor draagt. Als de zorgprofessional van mening is dat dit risico aanwezig is, dan onderzoekt hij in een gesprek met u of er kinderen bij u wonen en wie er voor hen zorgt. Op basis van deze informatie volgen we de Meldcode. Ook signalen van u als ouder zelf kunnen aanleiding zijn om in actie te komen voor de kinderen. Als u wordt behandeld op de Spoedeisende Hulp en er is sprake van één van de onderstaande situaties en het blijkt dat u verantwoordelijk bent voor minderjarige kinderen, dan meldt ZorgSaam deze kinderen bij Veilig Thuis. Het maakt daarbij niet uit of de kinderen aanwezig zijn op de SEH of niet. Dit is de zogenaamde oudermelding. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • U meldt zich met klachten als gevolg van huiselijk geweld, ongeacht de aard of ernst van de verwondingen.
  • U meldt zich na een Tentamen Suïcide (TS) of automutilatie.
  • U meldt zich na intoxicatie met drugs en of alcohol.

De reden voor deze oudermelding is dat uit de literatuur blijkt dat kinderen uit gezinnen met ouders die aan ernstige psychiatrische problematiek lijden, drugs en/of alcohol misbruiken of waar sprake is van huiselijk geweld, een verhoogd risico lopen op kindermishandeling. We kijken dus niet alleen naar het kind als patiënt, maar ook naar de volwassen patiënt die de Spoedeisende Hulp bezoekt.

Signalering problemen bij opgenomen patiënten

In het hele ziekenhuis hebben artsen en behandelaren aandacht voor signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij gebruiken een signaleringsformulier om de signalen in kaart te brengen. Dit gebeurt bij alle patiënten, ongeacht de reden van hun komst. Het formulier maakt deel uit van het medisch dossier. Uw arts kan vragen stellen als:

  • Voelt u zich veilig in uw thuissituatie?
  • Kunt u terugvallen op familie, buren of vrienden?
  • Maakt u gebruik van professionele hulpverlening?

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Tijdens het contact met u of uw kind let de arts of behandelaar op eventuele probleemsignalen, bijvoorbeeld in het gezin of in de directe woon- en leefomgeving. Als de arts of behandelaar bij medisch onderzoek of bij het invullen van het screeningsformulier vermoedt dat er problemen bestaan, dan maakt hij daar een notitie van in uw medisch dossier of dat van uw kind. Ook als er geen vermoeden van problemen bestaat, legt de arts dit vast.

Aandachtsfunctionaris

In ZorgSaam Ziekenhuis werkt een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij ondersteunt onze artsen en andere zorgverleners bij vermoedens van mishandeling. Daarnaast werken we samen met ervaren medisch specialisten en professionals binnen en buiten het ziekenhuis. Ook is Veilig Thuis een belangrijke adviseur voor ons.

Tot slot

Met dit beleid kunnen we moeilijke situaties in de woonomgeving signaleren, waardoor kinderen en hun ouders/verzorgers tijdig geholpen worden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts, verpleegkundige of de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt. Zij kunnen u ook in contact brengen met de aandachtsfunctionaris die u kan helpen om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u advies of hulp?

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) www.vooreenveiligthuis.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.