Uw kind wordt behandeld op de spoedeisende hulp (SEH). Een ingrijpende gebeurtenis voor zowel u als uw kind. Aan de hand van deze folder hopen we uw meeste vragen te kunnen beantwoorden. Aarzel niet om verdere vragen te stellen of problemen te bespreken. Op de afdeling werken verschillende disciplines, onder andere SEH-verpleegkundigen, ziekenhuisartsen en medisch specialisten. Verder wordt er nauw samen gewerkt met bijvoorbeeld het laboratorium en de röntgenafdeling. Als uw kind met spoed naar het ziekenhuis moet, bent u niet in staat geweest om uw kind hierop voor te bereiden. Het is daarom belangrijk dat u uw kind na het bezoek aan de SEH goed uitlegt over wat er aan de hand is en waarom bepaalde onderzoeken hals over kop gedaan zijn.

Algemene adviezen

Kinderen kunnen hun ervaringen in het ziekenhuis over het algemeen beter verwerken als ze van te voren weten wat ze te wachten staat. Voor zover dat op de SEH kan, helpt het om ze op eenvoudige wijze van tevoren te vertellen wat er gaat gebeuren. Wees eerlijk in uw informatie en vertel uw kind dat het pijn en verdriet kan hebben. We weten van tevoren vaak niet welke behandeling uw kind op de SEH zal krijgen, vandaar dat we graag willen dat het nuchter blijft. Mocht uw kind wat willen eten of drinken, overleg dit dan met de behandelende verpleegkundige of arts.

Rol van de ouders

Voor uw kind is het fijn dat u tijdens het verblijf op de SEH aanwezig bent. De zorg die we bieden gaat altijd in overleg met u. Alles wat u zelf kunt en wilt doen bevordert het comfort van uw kind. Natuurlijk gaat alle zorg in overleg met de SEH verpleegkundige.

Onderzoek, behandeling en operatie

In de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor het geven van informatie aan het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordiger(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderen tot twaalf jaar

Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming van zowel de ouders als het kind nodig. Wanneer deze het niet met elkaar eens zijn en het kind blijft bij zijn mening, zal de hulpverlener in principe doen wat het kind vraagt.

Kinderen vanaf zestien jaar

In de WGBO worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijk gesteld met volwassenen. Zij mogen dus zelf beslissen. Instemming van de ouders is niet nodig. De ouders krijgen ook geen informatie meer over hun kind, als deze daar geen toestemming voor geeft. Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide informatie kunt u kijken op de website www.wgbo.nl of www.kindenziekenhuis.nl

Klachtenregeling

In een grote organisatie als een ziekenhuis kan het voorkomen dat u over (sommige onderdelen van) uw behandeling niet tevreden bent. Indien u klachten of problemen heeft, is het raadzaam deze in eerste instantie te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Op die manier kunnen er vele problemen opgelost worden en de hulpverlener krijgt tevens de kans de zorg te verbeteren. Het ziekenhuis heeft voor alle locaties ook een klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris via telefoonnummer  0115 – 68 84 48. Als afhandeling van uw klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing. De klachtencommissie komt daarna met een uitspraak en/of advies. U bent ook vrij om u rechtstreeks tot de klachtencommissie te richten.

Recht op inzage

U hebt zowel tijdens als na de opname recht op inzage van het medisch dossier. Als u uw medisch dossier wilt inzien of er een kopie van wilt, regelt u dit rechtstreeks met uw behandelend arts. De arts kan eventueel toelichting geven op de medische gegevens. Anderen mogen uw dossier alleen inzien met uw uitdrukkelijke toestemming. Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 12 jaar mogen de gegevens van hun kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage.

Signaleringsformulier

Van ieder kind dat met een aandoening op de SEH van het ziekenhuis komt, wordt er een formulier ingevuld. Met dit formulier wordt gekeken of de veiligheid en het welbevinden van het kind gegarandeerd is. De arts vult het formulier in. Dit formulier maakt deel uit van het medisch dossier.

Operatie en Narcose

Een van de ouders/verzorgers mag mee naar de inleiding van de narcose. In de ruimte voor de operatieafdeling doet u beschermende kleding aan en een muts op. Een medewerker van de operatiekamer begeleidt u en uw kind verder. Uw kind wordt onder narcose gebracht via een kapje of een prikje. Het is mogelijk dat uw kind lichte schokbewegingen maakt en dat de ogen niet helemaal dicht gaan aan het begin van de narcose. Dit is normaal. Uw kind slaapt dan zo vast dat uw kind niet weet dat u weggaat.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.