Informatie voor patiënten en hun naasten

Als patiënt komt u naar ZorgSaam met een doel, zoals het behandelen van een ziekte of het verlichten van klachten. Wellicht stelt u ook grenzen aan bepaalde behandelingen. Sommige mensen willen bijvoorbeeld bij een noodsituatie niet gereanimeerd worden. Het afzien van een bepaalde behandeling noemen we een behandelbeperking. Ook een arts kan besluiten tot een behandelbeperking. Dit gebeurt alleen als een behandeling niet (meer) in het belang van de patiënt is.

Belangrijke informatie

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Waarom we tijdig praten over een behandelbeperking

Tijdens een ziekenhuisopname kunt u plotseling in een medische noodsituatie komen. Dan is een ingrijpende behandeling of zelfs reanimatie nodig. Op zo’n moment is er geen tijd om hierover te praten. Daarom is het verstandig om eerder te praten over wat er op dat moment moet gebeuren. Het juiste moment daarvoor bepaalt u samen met uw arts. In een acute situatie hoeft u dan geen, mogelijk emotioneel, gesprek te voeren met een andere, voor u onbekende arts. U kunt hierover praten tijdens een opname maar ook al eerder tijdens een afspraak op de polikliniek. Als u een bepaalde behandeling niet wilt, vertelt u dit zelf aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. Wij noteren dit in uw medisch dossier. Als uw gezondheidstoestand of uw wensen veranderen, kunt u dit altijd opnieuw bespreken. Ook de uitkomst van dit gesprek nemen we op in uw medisch dossier.

Welke behandelbeperkingen zijn er?

Hieronder staan de behandelingen waarvan kan worden besloten ze niet te starten:

 • Reanimatie: Reanimeren is het weer op gang brengen van de bloedsomloop. Dit gebeurt met hartmassage of een elektrische schok. Zie ook de informatie onder het kopje: Wat is reanimeren?
 • Beademing: Beademen is het kunstmatig overnemen van de ademhaling. Dit gebeurt met een beademingsmachine op de intensive care.
 • Opname op de Intensive care (IC): Een opname op de intensive care (intensieve zorg) is bijvoorbeeld nodig bij kunstmatige beademing of ter ondersteuning van de bloeddruk.
 • Eerste Hart Hulp (EHH): Een opname op de hartbewaking.
 • Dialyse: Dialyse vervangt de nierfunctie.
 • Operaties
 • Bloedproducten: Het toedienen van rode bloedcellen of bloedplaatjes. Bijvoorbeeld als de patiënt tijdens de operatie bloed nodig heeft.
 • Antibiotica: Medicijnen waarmee infecties (ontstekingen) worden behandeld.
 • Kunstmatige voeding: Kunstmatige voeding die via een slangetje in het lichaam komt.
 • Belastende onderzoeken: Onderzoeken die voor u ongemak geven.

Behandelingen die gericht zijn op comfort worden nooit gestopt. Heeft u bijvoorbeeld pijn, benauwdheid of jeuk, dan wordt u hier altijd voor behandeld.

Wie kan besluiten tot een behandelbeperking?

Uzelf: Het is mogelijk dat u bepaalde behandelingen niet wilt. Misschien vanwege de bijwerkingen of uw levensbeschouwing. Het kan ook zo zijn dat de mogelijke uitkomst van de behandeling voor u niet aanvaardbaar is, bijvoorbeeld als er grote kans is op blijvende schade of als er geen uitzicht is op voldoende herstel. Het is belangrijk om dit met uw arts te bespreken.

Uw arts: Sommige mensen zijn zo ziek of verzwakt dat bijvoorbeeld reanimatie of behandeling op de intensive care geen kans van slagen heeft. De arts kan dan besluiten om die behandelingen niet toe te passen. Ook niet als u dit wel zou willen. De arts bespreekt dit met u en/of uw naasten.

Een behandelbeperking wordt altijd met u afgestemd en indien u dat wilt, ook met uw naasten.

Hoe worden deze afspraken vastgelegd?

De afgesproken behandelbeperking(en) noteert uw arts in uw medisch dossier. De artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw zorg, zien hierin wat is afgesproken. Ook wat met u op de polikliniek is afgesproken, staat in uw medisch dossier. Deze afspraken gelden alleen binnen ZorgSaam, maar worden ook doorgegeven aan uw huisarts. Ook als u met de ambulance wordt vervoerd van ZorgSaam naar een andere bestemming wordt de afgesproken behandelbeperking doorgegeven.

Wat is reanimeren?

Heel soms krijgt iemand in het ziekenhuis onverwacht een hartstilstand. Het bloed wordt niet meer in het lichaam rondgepompt. Zonder snel ingrijpen overlijdt iemand. Door te reanimeren proberen artsen en verpleegkundigen de bloedsomloop weer op gang te brengen. Dit doen ze met hartmassage en soms is het nodig om een elektrische schok toe te dienen. Tijdens de reanimatie wordt ook het reanimatieteam van het ziekenhuis opgeroepen. Als iemand een adem- of hartstilstand krijgt, zijn zij snel ter plaatse en nemen zij de reanimatie over.

Het resultaat van reanimatie: Bij de meeste mensen is reanimatie niet succesvol. Of een reanimatiepoging slaagt, hangt af van iemands ziekte en leeftijd. Na een succesvolle reanimatie gaat de patiënt bijna altijd naar de intensive care. Bij mensen die ernstig ziek zijn, is de kans op succesvolle reanimatie klein. Het is daarom niet vanzelfsprekend om altijd te reanimeren. Reanimeren heeft immers ook nadelen.

Nadelen van reanimatie:

 • Door een tekort aan zuurstof kan hersenschade optreden. Soms onherstelbaar, met als gevolg dat iemand niet meer hetzelfde kan als voor de reanimatie.
 • Vaak breken tijdens een reanimatie de ribben van de patiënt.
 • De longen kunnen beschadigen. Dit maakt herstellen lastiger.

Wel of niet reanimeren?

Bij ZorgSaam is het de regel dat een patiënt bij een hartstilstand altijd wordt gereanimeerd. Als er niet wordt gereanimeerd, is dat om een van de volgende twee redenen.

Iemand heeft zelf besloten geen reanimatie te willen:

Dit is van tevoren besproken met de behandelend arts en opgeschreven in het medisch dossier. Als u een wilsverklaring of niet-reanimeren penning heeft, vertelt u dit aan uw behandelend arts. Wij nemen dit op in uw dossier.

Er zijn medische redenen om ervan af te zien:

Sommige mensen zijn erg ziek, of hebben nog maar kort te leven. Dan kan de arts beslissen dat reanimatie medisch niet zinvol is. Dit wordt altijd met u besproken en vastgelegd in uw dossier.

Reanimatie op de operatiekamer:

Als is afgesproken om niet te reanimeren, wordt deze afspraak rondom een operatie soms toch tijdelijk gewijzigd. Tijdens een operatie zijn er namelijk meer mogelijkheden om snel in te grijpen waardoor schade voorkomen kan worden. Dit wordt altijd met u besproken voordat de operatie plaatsvindt.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of bij de verpleegkundige. Zij helpen u graag.

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.