Wat doet de cliëntenraad?

Voorop staat dat de cliëntenraden een bijdrage leveren aan een goede zorg- en dienstverlening voor de cliënten van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

De cliëntenraden adviseren, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de Raad van Bestuur over onder andere samenwerking of fusies met andere organisaties, gedeeltelijke opheffing of verhuizing. De cliëntenraden geven adviezen over de begroting, de jaarrekening en het algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorgverlening aan cliënten.

De cliëntenraden bewegen zich actief richting cliënten en onderhouden contacten met diverse geledingen binnen ZorgSaam. Ze zorgen ervoor, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, dat de directieraad het optimale belang van de cliënt in het oog houdt en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd. Dit doen de cliëntenraden door signalen vanuit de achterban op te vangen en te vertalen richting de organisatie.

Toetsing

De cliëntenraden toetsen of het beleid, procedures en informatie in het belang zijn van de cliënt. De cliëntenraden willen zowel in- als extern al in een vroeg stadium betrokken zijn bij alle ontwikkelingen die in het belang zijn van de (toekomstige) cliënten. Echter voor een aantal onderwerpen gaat de invloed veel verder en is er een (verzwaard) adviesrecht van toepassing, namelijk over:

  • Voedingsaangelegenheden;
  • Het algemene beleid over veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging van en maatschappelijke bijstand aan cliënten, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden, kwaliteitsbeleid, klachtenregeling en het aanwijzen van leden van een klachtencommissie.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraden houden zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Uiteraard zal een cliënt die met een probleem aanklopt een luisterend oor vinden. Maar vervolgens zal de bemoeienis beperkt blijven tot doorverwijzen naar de juiste functionaris binnen ZorgSaam. Worden er meerdere problemen met een zelfde strekking bij de raad neergelegd, dan zal dat een reden zijn om te bezien of er structureel iets mis gaat bij dat deel van de zorgverlening.