Persbericht, 7 juni 2023

Het Masterplan Oostburg nadert de afronding; de laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet. Sinds vorige zomer onderzoekt Stichting Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg in samenspraak met belanghebbenden en inwoners hoe Oostburg er in de toekomst op hoofdlijnen uit kan komen te zien. De belangrijkste conclusie: verdergaande samenwerking en het bijeenbrengen van voorzieningen is van essentieel belang om deze voorzieningen voor Oostburg en de regio te kunnen behouden.

Dat samenbrengen van voorzieningen gebeurt in verschillende deelgebieden, zoals een Centrum voor Wonen met Zorg. Hier komen onder meer zorgwoningen en een nieuw gebouw voor De Stelle. In het deelgebied Campus komen kinderopvang, onderwijs en sport en een medisch centrum met ziekenhuisvoorzieningen samen. Een derde deelgebied is het Centrum, met ruimte voor een compact en aantrekkelijk winkelgebied en voor (zorg)woningen met maatschappelijke voorzieningen.

Passen en meten

Tijdens een inloopavond in maart konden belangstellenden de plannen bestuderen. De partners ZorgSaam, gemeente Sluis en Stichting Herontwikkeling Vastgoed Oostburg hebben sindsdien de haalbaarheid laten doorrekenen en kijken momenteel op detailniveau of alles goed in te passen is in de deelgebieden. Dat is passen en meten, omdat de toekomstige ontwikkelingen op bestaande percelen gerealiseerd moeten worden. Daarbij is er nauw overleg tussen de partners en met de projectarchitecten.

Inspraak na de zomer

Rond de zomer is het masterplan gereed en neemt het bestuur van Stichting Integrale Gebiedsontwikkeling een besluit hierover. Vervolgens legt de gemeente Sluis het masterplan ter inzage en volgt een formele inspraakperiode. De partners vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden de kans krijgen om het plan in te zien en te reageren. De inspraak zal daarom pas ruim na de zomer (in het najaar) worden opgestart. Definitieve besluitvorming door de besturen van de partners kan dan eind 2023 plaatsvinden: gaan we door naar de volgende fase of niet?

Vervolg: ontwerp van deelgebieden

Als er eind van het jaar een positief besluit valt over het masterplan, kunnen de ontwerpen voor de verschillende deelgebieden worden gemaakt. Ook daarbij zullen inwoners en belanghebbenden weer worden betrokken. De partners zetten in op het vlot doorlopen van de ontwerpfase, zodat de voorbereidingen voor de eerste bouwprojecten als voorzien kunnen starten in de loop van 2025/2026.

Wat is het masterplan Oostburg ook alweer?

Stichting Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg werkt in opdracht van ZorgSaam, gemeente Sluis en stichting Herontwikkeling Vastgoed Oostburg aan een masterplan voor Oostburg. Dit plan beschrijft hoe de ontwikkeling van Oostburg op hoofdlijnen vorm moet krijgen en welke kansen samenwerking tussen partijen biedt. Doel is om de regiofunctie van Oostburg te behouden. Daarvoor worden essentiële voorzieningen zoals opvang, onderwijs, sport en zorg toekomstgericht vormgegeven: duurzaam, betaalbaar en organiseerbaar. Ook de arbeidsmarkt en de transformatie van de zorg krijgen een impuls door de juiste woningen toe te voegen.

Programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen

De integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg maakt deel uit van het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen. In dit programma werkt de gemeente samen met andere partijen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit van de streek. Kijk voor meer informatie over het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen op www.gemeentesluis.nl/vitaal.