Een klacht melden

De zorgverleners en andere medewerkers van ZorgSaam doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat ons uw onvrede weten, dat is zowel voor u als voor ZorgSaam van belang. Voor u omdat er iets gebeurt met uw klacht, voor ZorgSaam is het een advies om de zorg erop te verbeteren.

Wat kunt u doen in het geval van een klacht?

  • Praat met de medewerker of uw behandelaar: een klacht kunt u het beste bespreken met degene waarover u ontevreden bent. Zo geeft u hem of haar de kans iets te verbeteren of te herstellen. Zo’n gesprek voeren is niet altijd even gemakkelijk, maar het is vaak wel de snelste en meest eenvoudige oplossing.
  • Ga naar de klachtenfunctionaris: als u er niet uitkomt met degene over wie u ontevreden bent, als u niet precies weet bij wie u met uw klacht moet zijn of als u er eerst met iemand anders over wilt praten, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke en neutrale positie. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk.
  • Dien een klacht in bij de klachtencommissie: als u een oordeel wenst over uw klacht of klachten, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Daarvoor is niet vereist dat u uw klacht eerst op een van de andere manieren heeft ingediend. De klachtencommissie is onafhankelijk. Uw klachtbrief wordt samen met de reactie van de behandelaar(s) en medewerker(s) besproken en beoordeeld in een vergadering van de klachtencommissie. Het advies van de klachtencommissie gaat naar de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt het uiteindelijke besluit over uw klacht.

Klachtenregeling ZorgSaam

Digitaal klachtenformulier

U kunt een klacht indienen door ons digitale klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op.

Is het voor u niet mogelijk om het digitale klachtenformulier in te vullen? Dan kunt u ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Schadevergoeding

Schadevergoeding kunt u niet via de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie vragen. Als u van mening bent dat u schade hebt geleden, moet u ZorgSaam aansprakelijk stellen. Dit kan door een brief te sturen waarin u aangeeft waarom u ZorgSaam aansprakelijk stelt en wat de schade volgens u is. Uw brief kunt u sturen naar Wielingenlaan 2, 4535 PA, Terneuzen t.a.v. Raad van Bestuur.

Bij schade of verlies aan/van persoonlijke eigendommen (bijvoorbeeld kleding, gebitsprothese) moet u zich wenden tot de leidinggevende van de afdeling waar de schade is ontstaan.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

ZorgSaam is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Als u het niet eens bent met oordeel over uw klacht of claim ten aanzien van het ziekenhuis, dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. De geschillencommissie is onafhankelijk. Aan de behandeling van uw klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Meer informatie over de Geschillencommissie Ziekenhuizen vindt u op hun website: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klacht Wet zorg en dwang

Soms krijgt u te maken met zorg waar u het niet mee eens bent. Dat heet onvrijwillige zorg. Sinds 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ervaren.

Heeft u of uw vertegenwoordiger/ouder/familie hierover een vraag, een klacht of een probleem dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij luistert naar u, geeft informatie over uw rechten en kan u helpen bij het bespreekbaar maken van uw probleem. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing of bij het indienen van een klacht. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. De ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon is gratis. Zij is onafhankelijk en niet in dienst van ZorgSaam.

Voor informatie en bij vragen, onvrede en/of klachten kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met Lynda de Bruijn op tel: 06-27187419 of via e-mail: l.debruijn@hetlsr.nl

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen via Klachtencommissie Zeeland, p/a Fruitlaan 4C, 4462 EP, Goes. De commissie informeert u vervolgens over de verdere procedure.

Contact

  • Klachtenfunctionaris: via e-mail: klachten@zzv.nl, telefonisch: 0115-688448 (bij afwezigheid kunt u een voicemail inspreken), per post: Wielingenlaan 2, 4535 PA, Terneuzen t.a.v. klachtenfunctionaris
  • Klachtencommissie: via e-mail klachtencommissie@zzv.nl, per post: Wielingenlaan 2, 4535 PA, Terneuzen t.a.v. klachtencommissie

Mei 2023