Een klacht melden

Zorg is mensenwerk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die wij leveren of over onze dienstverlening. Het klinkt misschien vreemd, maar ook dat horen we graag. Zo krijgen wij de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bij voorkeur bespreekt u uw onvrede of klacht eerst met de desbetreffende medewerker. Dit kan bijvoorbeeld een arts, zorgmedewerker of de receptionist zijn. U kunt ook altijd vragen om een gesprek met de leidinggevende van de afdeling. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Digitaal klachtenformulier

Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek of ziet u ertegenop om rechtstreeks de betrokkene of leidinggevende van de afdeling te benaderen, dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen door ons digitale klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op.

Is het voor u niet mogelijk om het formulier op onze website in te vullen? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via onderstaande contactgegevens.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u wat er aan de klacht gedaan kan worden. De klachtenfunctionaris luistert, informeert en adviseert u en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker(s).

Als u behoefte hebt aan een gesprek met de klachtenfunctionaris, dan is dat mogelijk. Ook als u geen actie wil ondernemen. Bij de klachtenfunctionaris kunt u uw verhaal kwijt. De klachtenfunctionaris heeft bij ZorgSaam een onafhankelijke en neutrale positie. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk.

Alle bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden geregistreerd. Jaarlijks brengt de klachtenfunctionaris hiervan geanonimiseerd verslag uit aan de Raad van Bestuur en aan de Cliëntenraad.

Contact

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ZorgSaam? Dat kan via e-mail: klachten@zzv.nl, via tel: 0115-688448 of per post: ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.

Klachtenregeling ZorgSaam

Klachtencommissie

Is uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie, waarin ook onafhankelijke, externe leden zitten, onderzoekt uw klacht en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt vervolgens een besluit over het advies.

De klacht dient u schriftelijk in te dienen via ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, t.a.v. de klachtencommissie, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

ZorgSaam is aangesloten bij de Geschillencommisie Ziekenhuizen. Als u het niet eens bent met het oordeel over uw klacht of claim ten aanzien van het ziekenhuis, dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. De Geschillencommissie is onafhankelijk. Aan de behandeling van uw klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Meer informatie over de Geschillencommissie Ziekenhuizen vindt u op hun website: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klacht Wet zorg en dwang

Soms krijgt u te maken met zorg waar u het niet eens mee bent. Dat heet onvrijwillige zorg. Sinds 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ervaren.

Heeft u of uw vertegenwoordiger/ouder/familie hierover een vraag, een klacht of een probleem dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. Zij luistert naar u, geeft informatie over uw rechten en kan u helpen bij het bespreekbaar maken van uw probleem. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing of bij het indienen van een klacht. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. De ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon is gratis. Zij is onafhankelijk en dus niet in dienst van ZorgSaam.

Voor informatie en bij vragen, onvrede en/of klachten kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met Hélène de Zeeuw op tel: 06-21644332 of via e-mail: h.dezeeuw@hetlsr.nl.

Voor een klacht met betrekking tot Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen. De commissie informeert u vervolgens over de verdere procedure. De gegevens zijn Klachtencommissie Zeeland, p/a Fruitlaan 4C, 4462 EP Goes.