MRSA

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën kunnen o.a. steenpuisten en ontstoken wondjes veroorzaken.

MRSA is een variant van deze bacterie en is minder gevoelig voor een aantal antibiotica.

Als u enkel drager bent van deze bacterie in de neus of op de huid, dan zult u hier weinig van merken. Voor gezonde mensen is er dus geen gevaar. Ook bij een drager kan deze bacterie zich echter verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam. Bovendien kan ze zich ook verspreiden naar andere patiënten. MRSA kan een gevaar betekenen voor mensen met een verminderde weerstand en voor mensen die moeten worden geopereerd of recent zijn geopereerd. Een infectie met MRSA bemoeilijkt en vertraagt het genezingsproces.

Hoe ontstaat MRSA en hoe wordt MRSA overgedragen

Misschien was u reeds drager van MRSA voordat u in het ziekenhuis werd opgenomen? Misschien bent u woonachtig of werkzaam op een varkenshouderij? Misschien heeft u MRSA in het ziekenhuis opgelopen? Hoewel er in het ziekenhuis maximale inspanningen geleverd worden om overdracht van MRSA te voorkomen, moeten wij ons realiseren dat elke vorm van contact, ook huidcontact, een besmetting kan veroorzaken. Het risico op verwerven van MRSA kan dus nooit volledig tot nul gereduceerd worden. De overdracht van MRSA vindt voornamelijk plaats via de handen. Een optimale handhygiëne van alle ziekenhuismedewerkers, patiënten en bezoekers is dan ook absoluut noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan.

Hoe onderzoeken we dragerschap van MRSA

In het ziekenhuis wordt specifiek gezocht naar MRSA. Dit wordt “screening” genoemd. Met een steriel wattenstokje wordt een kweek afgenomen op lichaamsplaatsen waar een MRSA bacterie bij voorkeur vertoeft. Dit is: voorin de neus, achter in de keel, in en rondom de anus. Tevens kunnen ook nog bijkomende kweken (bijv. opgehoeste fluimen, urine of wondvocht) afgenomen worden om na te gaan of de MRSA bacterie zich verder heeft verspreid in het lichaam.

Hoe behandelen we MRSA

Indien we MRSA constateren, starten we op voorschrift van de arts met een basisbehandeling om te voorkomen dat de MRSA bacterie zich verder verspreidt. Deze behandeling bestaat uit het aanbrengen van speciale neuszalf. Verder wassen we gedurende een aantal dagen het lichaam en de haren met een desinfecterende zeep. Het kan noodzakelijk zijn dat we de basis behandeling uitbreiden met antibiotica. Na de behandeling controleren we opnieuw of de MRSA is verdwenen.

Welke maatregelen nemen we bij opname in het ziekenhuis

In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar. Dit vergroot de kans op besmetting (uitwisseling van bacteriën). Omdat patiënten vaak minder weerstand hebben, zijn ze gevoeliger voor infecties. Om die reden verplegen we patiënten met MRSA in een aparte ruimte. Dit noemen we isolatie.

Wat betekent geïsoleerd verplegen

Op de kamerdeur hangen we een isolatiekaart om de aandacht te vestigen op de te nemen maatregelen. Alleen een andere patiënt met MRSA deelt mogelijk dezelfde kamer; dit wordt cohort verpleging genoemd. We vragen extra aandacht voor een optimale handhygiëne bij het verlaten van de isolatiekamer. In elke patiëntenkamer zijn hiervoor de faciliteiten aanwezig. Alle ziekenhuismedewerkers moeten zich tijdens onderzoek, behandeling of verzorging voorzien van een muts, mondmasker, beschermende jas en disposable handschoenen.

Waarop moet het bezoek letten

MRSA is niet gevaarlijk voor gezonde personen en ook niet voor zwangeren. Omwille van geïsoleerd verplegen raden we het bezoek van kinderen af. Vraagt u van te voren aan de afdelingsverpleegkundige welke hygiënische maatregelen het bezoek moet treffen. Voor het verlaten van de kamer moet men in elk geval de handen grondig wassen met water en zeep.

Na het verlaten van de isolatiekamer mag men geen andere patiënten meer bezoeken.

Als patiëntenkleding thuis wordt gewassen, stop deze dan direct in de wasmachine. Kies de hoogst mogelijke temperatuur die de kleding toelaat en was grondig de handen.

Wanneer zetten we de isolatiemaatregelen stop

Een patiënt met of verdacht van MRSA blijft in isolatie tot ontslag. In alle andere gevallen kunnen de isolatiemaatregelen worden opgeheven nadat de MRSA kweken negatief zijn. De behandelend arts zal u dit meedelen. U dient er rekening mee te houden dat de isolatie van lange duur kan zijn.

MRSA positief na ontslag

Indien een patiënt met MRSA naar huis gaat of naar een andere instelling zal de afdelingsleiding uit het ziekenhuis de huisarts of thuiszorg etc. op de hoogte te stellen via een overdrachtsformulier.

Maatregelen voor poliklinisch bezoek

Als u MRSA heeft en de polikliniek bezoekt, moet u dit melden aan de balie van de betreffende polikliniek. Men kan dan eventueel aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen bestaan uit het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers of afnemen van kweken. In bepaalde situaties kan het zijn dat het niet nodig is om maatregelen te nemen.

Maatregelen thuis

Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen zijn geen maatregelen nodig. Wordt u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige dan moet u hen tijdig melden dat u besmet bent met MRSA. Zij nemen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen.

Persoonlijke hygiëne

Een goede handhygiëne kan voorkomen dat bacteriën zich via de handen verspreiden naar andere oppervlakken en materialen. Het is dus heel belangrijk dat u de handen grondig wast met water en zeep, vóór het eten, na toiletbezoek en na het hoesten en niezen.

Registratie

Als u MRSA heeft, registreren we dit in het ziekenhuisinformatiesysteem. Indien de MRSA bij u gedurende een jaar niet meer is vastgesteld, verwijderen we de markering uit het ziekenhuissysteem en zijn aanvullende voorzorgsmaatregelen bij een volgende opname,  polibezoek etc. niet nodig.

Melden van MRSA in het ziekenhuis

Wilt u bij opname, onderzoek en behandeling op poliklinieken, laboratorium, fysiotherapie, etc. melden dat er mogelijk sprake is van MRSA indien:

  • U de MRSA bacterie langdurig bij zich heeft en de kans bestaat dat dit blijvend is.
  • U opgenomen bent geweest in een buitenlandse zorginstelling.
  • U door opname in een Nederlandse zorginstelling contact heeft gehad met een positieve MRSA patiënt;
  • U beroepsmatig direct in contact komt met varkens of kalveren (bijvoorbeeld als eigenaar, of medewerker van een veebedrijf).

Tenslotte……..

De isolatieperiode kan zeer ingrijpend en onaangenaam zijn. Heeft u vragen of problemen aarzel niet te informeren bij uw behandelend arts of bij de verpleegkundige. Zij zullen u graag de nodige inlichtingen verschaffen.

Heeft u nog vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of de deskundige Infectiepreventie, telefoonnummer: 0115 688530 /688531/ 688550.