Zeeuwse zorg roept Provincie op om serieus mee te werken aan leefbaarheid van Zeeland

13 maart 2019
Algemeen

De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Een belangrijk moment om de Zeeuwse agenda voor de komende jaren te bepalen. Het thema zorg verdient veel aandacht. ADRZ, Emergis, SVRZ en ZorgSaam, de grootste zorgaanbieders van Zeeland, zetten zich hier graag voor in. De leefbaarheid en economie van de provincie zijn in hoge mate afhankelijk van goede zorg. Wie wil er in Zeeland wonen, werken, investeren of recreëren als er geen goede gezondheidszorg is?

Wij roepen de Provincie op om de zorg, als belangrijk domein van de leefbaarheid, in de komende bestuursperiode hoog op de agenda te zetten en met ons aan een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur te werken.

Als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting neemt de zorgvraag toe, in aantal en complexiteit. Dat kan een probleem worden in het dunbevolkte, uitgestrekte Zeeland. Blijven er genoeg zorgverleners over voor de zorgvragers; hoeveel tijd gaat er verloren om in hun buurt te komen? Kijk naar het tekort aan huisartsen dat al speelt. Denk ook aan de zorgkloof; 1/5 van de mensen is goed voor 4/5 van de zorgkosten en die intensieve zorgvragers wonen vooral in krimpgebieden, zoals bijvoorbeeld Zeeland. Het landelijk zorgbeleid houdt maar beperkt rekening met de bevolkingsdichtheid en complexiteit hier. Er is bovendien een duidelijke verandering van zorgvraag: steeds meer chronisch zieke patiënten die steeds meer zelf doen, eigen regie willen en zorg dichtbij huis. Die behoefte vereist dat het aanbod radicaal verandert. Niet alleen in de zorg maar ook bij de ‘voorzorg’. Andere partners komen daardoor in beeld: gemeenten en zorgcoöperaties bijvoorbeeld. Het behoud van zorg, leefbaarheid, toegankelijkheid en solidariteit wordt zo steeds meer een brede maatschappelijke opdracht. Niet de zorgconsumptie maar het leveren van een bijdrage aan de zelfregie van inwoners als het gaat om gezondheid en het zelfstandig blijven wonen is de toekomstige uitdaging van alle zorgaanbieders, de gemeenten èn de Provincie.

Laten we gezamenlijk een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur maken, het is dringend. Er zijn slimme Zeeuwse oplossingen nodig. Wij vragen waar het kan met een Zeeuwse bril mee te kijken naar die oplossingen. Met inzet, ambitie én politieke ondersteuning kunnen de juiste aanpassingen in de huidige zorg- en wooninfrastructuur worden aangebracht. Voor de arbeidsproblematiek zal samenwerking met de scholen binnen en buiten Zeeland noodzakelijk zijn en ook andere grote werkgevers dienen betrokken te worden.

Voorbeelden uit de rest van Nederland laten zien dat toekomstbestendige zorg alleen samen met onder andere woningcoöperaties, gemeenten en Provincie kan worden gerealiseerd. Die visie kunnen we delen in Zeeland, hierin zal niet concurrentie maar samenwerking en netwerkvorming leidend zijn. Wij zullen daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Met de vele “kleine” gemeenten in Zeeland is het noodzakelijk dat de gemeenten zich verenigen. Kennis, geld en organisatievermogen zijn randvoorwaarden voor succes en daarbij is samenwerking noodzakelijk. Inbreng vanuit de Provincie is hierbij van belang.

Vooruitlopend op de periode na de verkiezingen dragen we al enige punten aan die een plek moeten krijgen in de regionale visie.

  1. Samen met gemeenten opstellen van kaders voor spreiding en concentratie van voorzieningen.  
  2. Samenhang in diverse arbeidsmarkttrajecten om mensen van buiten naar Zeeland te trekken en de jeugd in Zeeland te houden.  
  3. Innovatie in de provincie moet worden aangejaagd en gefaciliteerd, denk hierbij aan e-health en digitalisering; arbeidsbesparend en kwaliteit verhogend.

Houdbare zorg maken we samen! Wij gaan de uitdaging graag met de Provincie aan om de continuïteit van zorg en leefbaarheid in Zeeland te behouden!

ADRZ, Claudia Brandenburg

Emergis, Paul de Schipper

SVRZ, Angela Bras

ZorgSaam, René Smit